Supplies - 351205-2020

27/07/2020    S143

Romania-Bucharest: Antiseptics and disinfectants

2020/S 143-351205

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
National registration number: 25502860
Postal address: Str. Sfânta Ecaterina nr. 3
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040154
Country: Romania
Contact person: Marinela Ilie
E-mail: achizitii@assmb.ro
Telephone: +40 213101059
Fax: +40 213101069

Internet address(es):

Main address: www.assmb.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100212
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare dezinfectanți pentru prevenirea răspândirii în continuare a infecției cu 2019--nCoV

Reference number: 20.04.04
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea de dezinfectanti pentru prevenirea raspandirii in continuare a infectiei cu 2019-nCoV – 2 loturi.

Numar de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minimum 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Data-limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 din Legea nr. 98/2016.

Vor fi transmise online prin intermediul SICAP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 260 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

TP2 – Dezinfectant pentru suprafețe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4.

II.2.4)Description of the procurement:

TP2 – Dezinfectant pentru suprafete – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 420 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

TP1 – Dezinfectant mâini (flacon de 500 ml)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti, Str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4.

II.2.4)Description of the procurement:

TP1 - Dezinfectant maini (flacon de 500 ml) – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 840 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Precizari:

— In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori,subcontractantul/subcontractantii, daca exista;

— În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens;

— În ceea ce priveste plata obligatiilor la bugetul de stat, plata impozitelor si taxelor locale, la nivelul DUAE trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.

Nota: în cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1. Vasile Apostol – director general;

2. dr. Ablachim Turches – director general adjunct medical;

3. ec. Elena Marin – director economic;

4. Nicoleta Ivanovici – director juridic;

5. ec. Maria Marinela Ilie – director achizitii.

Cerinta 1: certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

Conditie de calificare: ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile supusa/supuse prezentei proceduri.

Modalitatea de indeplinire: ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalul teritorial din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizari:

— In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

— In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

De asemenea, toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate;

2. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza reofertarea, printr-o clarificare transmisa prin SICAP la sectiunea „Intrebari”, iar ofertantii vor depune un nou document/pret in SICAP ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta. Reofertarea se face doar pentru ofertele la care va exista aceasta situatie;

3. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea sectiunii speciale DUAE prin intermediul SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 040154
Country: Romania
E-mail: achizitii@assmb.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
Postal address: Str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4
Town: Bucureşti
Postal code: 040154
Country: Romania
E-mail: achizitii@assmb.ro
Telephone: +40 213101059
Fax: +40 213101069

Internet address: www.assmb.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2020