Services - 351215-2018

10/08/2018    S153    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Pazardzhik: Snow-clearing services

2018/S 153-351215

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Pazardzhik
000351736
bul. „Balgariya“ No. 2
Pazardzhik
4400
Bulgaria
Contact person: Vaska Kolarova
Telephone: +359 34402255
E-mail: secretary@pazardjik.bg
Fax: +359 34440711
NUTS code: BG423

Internet address(es):

Main address: https://www.pazardzhik.bg

Address of the buyer profile: https://pazardzhik.bg/bg/zimno-poddarzhane-na-teritoriyata-na-obshtina-pazardzhikbg-1

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pazardzhik.bg/bg/zimno-poddarzhane-na-teritoriyata-na-obshtina-pazardzhikbg-1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Зимно поддържане на територията на община Пазарджик“.

II.1.2)Main CPV code
90620000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Зимното поддържане на територията на община Пазарджик включва поддържане на общинската пътна мрежа, републиканските пътища в границата на урбанизираната територия на гр. Пазарджик, на уличната мрежа и пешеходната зона на гр. Пазарджик.

1. Общинска пътна мрежа е с обща дължина около 141 км и е разделена на 3 участъка:

1.1. северен — с обща дължина 68,2 км;

1.2. югозападен — обща дължина 37,65 км;

1.3. югоизточен — с обща дължина 34,79 км.

2. Републиканските пътища в границата на урбанизираната територия на гр. Пазарджик: с обща дължина при снегопочистване 14,430 км, с равнинен характер на терена и включва участъци от следните пътища: І-8, ІІ-37, ІІІ-3704 и ІІІ-3703.

3. Уличната мрежа и централна пешеходна зона на гр. Пазарджик.

Уличната мрежа на гр. Пазарджик се разделя на главни артерии и обслужващи улици. Общата дължина на главните артерии е 50 км, а на обслужващи улици — 110 км. На поддръжка при зимни условия подлежи и територията на централна пешеходна зона с площ 25 дка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 250 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423
Main site or place of performance:

Територията на община Пазарджик — гр. Пазарджик, общ. пътна мрежа в община Пазарджик, републ. пътища в границата на урбанизираната територия на гр. Пазарджик,улична мрежа на гр. Пазарджик, пешеходна зона — център.

II.2.4)Description of the procurement:

Зимното поддържане на територията на община Пазарджик включва поддържане на общинската пътна мрежа, републиканските пътища в границата на урбанизираната територия на гр. Пазарджик, на уличната мрежа и пешеходната зона на гр. Пазарджик.

1. Общинска пътна мрежа:

Общата дължина на общинската пътна мрежа е около 141 км и е разделена на 3 участъка: северен, югозападен и югоизточен участък:

1.1. северен участък с обща дължина 68,2 км;

1.2. югозападен участък с обща дължина 37,65 км;

1.3. югоизточен участък с обща дължина 34,79 км.

При извършване на съответните дейности за зимно поддържане на общинската пътна мрежа следва да се вземат под внимание конкретните условия за някой от общинските пътища и съоръжения по тях по отношение експлоатационни характеристики и обслужващи обекти, като например мостови съоръжения, мостови надлези и пътни участъци, обслужващи специфични социални обекти, за които зимното поддържане следва да гарантира добро експлоатационно състояние през целия зимен период.

2. Републиканските пътища в границата на урбанизираната територия на гр. Пазарджик:

Общата дължина при снегопочистване на участъците от РПМ в границите на урбанизираната територия на гр. Пазарджик е 14,430 км, с равнинен характер на терена и включва участъци от следните пътища: І-8, ІІ-37, ІІІ-3704 и ІІІ-3703.

Участъците от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пазарджик в общия случай са с по 2 (две) пътни платна с ширина по 7,5 м или 1 пътно платно с ширина около 12 м.

По републиканската мрежа в границите на гр. Пазарджик има изградени 2 пътни съоръжения (жп надлез и мост над река Марица) и 3 пункта с интензивно кръгово движение.

3. Уличната мрежа и централна пешеходна зона на гр. Пазарджик:

Уличната мрежа на гр. Пазарджик се разделя на главни артерии и обслужващи улици.

На поддръжка при зимни условия подлежи и територията на централна пешеходна зона с площ 25 дка.

За осъществяване дейността по поддържане на уличната мрежа на гр. Пазарджик при зимни условия територията на града е разделена на 3 участъка за машинно поддържане, а централната градска част е предвидена основно за ръчно поддържане.

Уличната мрежа се разделя на:

— главни артерии: тук са включени улици с 2 пътни платна, улици за движение на градския транспорт и улици, обслужващи промишлената зона, училища, здравни заведения и обществени сгради. Общата дължина на главните артерии е 50 км.

— обслужващи улици — с обща дължина 110 км.

— пешеходна зона — 25 дка.

Изпълнението на поръчката цели:

— подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия,

— създаване на условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия,

— осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението — здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др.,

— подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: (П16) Срок за излизане на техника след началото на снеговалеж в часове / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 250 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Цената е с обща тежест от 90 точки и включва 15 броя ценови показатели — от П1 до П15 включително, подробно описани, включително и техните максимални стойности, в документацията за участие в обществената поръчка.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се поставят.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се поставят.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка:

Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на дейности по зимно поддържане на улици и пътища, или еквивалентни.

Под „дейности с обем, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на дейности по зимно поддържане на улици и пътища в обем (т.е. зимно поддържане на улици и пътища в километри и площи, сходни с тези на поръчката, описани подробно в техническата спецификация на настоящата), сходен с този на поръчката, или еквивалентни.

За наличие на съответствие с посочените изисквания участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ следната информация — стойност, датата и получателя, като в списъка не трябва да посочва други дейности извън тези, с които доказва съответствието си с минималните изисквания на възложителя. Към списъка участникът, определен за изпълнител, следва да представи доказателства за извършената услуга, с която се покриват минималните изисквания на възложителя за участие в изпълнение на услуга, която е идентична или сходна с предмета и обема на поръчката.

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Забележка:

Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.

2. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, най-малко:

а) за зимно поддържане на общинската пътна мрежа: общо 6 (шест) машини за снегопочистване и 4 (четири) машини за опесъчаване;

б) за зимно поддържане на републиканската мрежа в границите на урбанизираната територия на гр. Пазарджик: общо 2 (две) машини за снегопочистване и 2 (две) машини за обработка с химически препарати;

в) за зимно поддържане на уличната мрежа на гр. Пазарджик и централната пешеходна зона:

— комбинирана машина — 1 бр. ,

— трактор — 2 бр.,

— автомобил със снегоринна уредба — 3 бр.,

— автомобил за опесъчаване — 4 бр.,

— автомобил за пешеходна зона — 1 бр.,

— прикачни устройства за разпръскване химикали и др. — 2 бр.

Допустими са и комбинирани машини със снегоринно гребло и възможност за опесъчаване.

Забележка:

Инструментите, съоръженията и техническото оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, които участникът ще използва за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, за зимно поддържане на републиканската мрежа в границите на урбанизираната територия на гр. Пазарджик и за зимно поддържане на уличната мрежа на гр. Пазарджик и централната пешеходна зона, не следва да се дублират.

За наличие на съответствие с посоченото изискване участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП. Преди сключване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съдържаща следната информация — вид, модел, технически параметри/хар-ки, състояние, собственост. Продължение в раздел VI, т. 3 „Допълнителна информация“.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, най-малко:

а) за зимно поддържане на общинската пътна мрежа: общо 6 (шест) машини за снегопочистване и 4 (четири) машини за опесъчаване;

б) за зимно поддържане на републиканската мрежа в границите на урбанизираната територия на гр. Пазарджик: общо 2 (две) машини за снегопочистване и 2 (две) машини за обработка с химически препарати;

в) за зимно поддържане на уличната мрежа на гр. Пазарджик и централната пешеходна зона:

— комбинирана машина — 1 бр..

— трактор — 2 бр.,

— автомобил със снегоринна уредба — 3 бр.,

— автомобил за опесъчаване — 4 бр.,

— автомобил за пешеходна зона — 1 бр.,

— прикачни устройства за разпръскване химикали и др. — 2 бр.

Допустими са и комбинирани машини със снегоринно гребло и възможност за опесъчаване.

3. Участникът да разполага през целия период на изпълнение на поръчката с лица, включително и такива, които отговарят за контрола на качеството, които да отговарят за извършването на услугата — зимното поддържане:

— административен управленски персонал — 2 броя,

— длъжностно лице за контрол, безопасност и здраве,

— специалист „Механизация“,

— диспечер.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2018
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2018
Local time: 14:00
Place:

„Стъклена зала“ на II-я етаж в административната сграда на Община Пазарджик

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължение от раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“.

3. Участникът да разполага през целия период на изпълнение на поръчката с лица, включително и такива, които отговарят за контрола на качеството, които да отговарят за извършването на услугата — зимното поддържане:

— административен управленски персонал — 2 броя,

— длъжностно лице за контрол, безопасност и здраве,

— специалист „Механизация“,

— диспечер.

За наличие на съответствие с посоченото изискване участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП. За доказване на посоченото изискване на етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи:

— списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Забележка:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Ако участникът е клон на чуждестранно лице и за доказване на съответствието с изискванията за технически възможности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/08/2018