Services - 351263-2018

10/08/2018    S153    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Mszana: Refuse and waste related services

2018/S 153-351263

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Mszana
ul. 1 Maja 81
Mszana
44-325
Poland
Contact person: Piotr Kowol
Telephone: +48 324759755
E-mail: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl
Fax: +48 324759760
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: http://www.mszana.ug.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.mszana.finn.pl/bipkod/013

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mszana.finn.pl/bipkod/17370015
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Reference number: PI.271.17.2018
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.:

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

2) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz pojemniki do gromadzenia popiołu.

3) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511300
90512000
90511000
90513100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Usługi będą świadczone na terenie Gminy Mszana

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.:

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

2) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz pojemniki do gromadzenia popiołu.

3) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4) Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji”

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto (60 %)

Emisja spalin (15 %)

Termin płatności faktury (25 %)

Sposób oceny ofert podany został w Dziale XXIV SIWZ.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania działalności polegającej na:

a. odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),

b. zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U.2015 poz. 1688 z późn. zm.),

c. uprawnienia do transportu odpadów potwierdzone aktualnym zezwoleniem na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 lub wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z zm.).

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w punkcie XIII.4.1 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w punkcie a, b i c powyżej.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Minimum level(s) of standards possibly required:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

1. odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

2. środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) razy w odrębnych zamówieniach, wykonał bądź wykonuje usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonywanych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie co najmniej – 1 500 Mg w każdym odrębnym zamówieniu, w ramach których Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczej, wskazanej w uchwale nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.4.2017 r. roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. co najmniej:

1) 1 (jeden) samochód specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o minimalnej pojemności zbiornika 10 m3 do wywozu odpadów komunalnych,

2) 1 (jeden) samochód specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie przekraczającej 5 000 kg do zbierania odpadów komunalnych z miejsc o utrudnionym dojeździe (tj. skrajnia drogowa o szerokości nie przekraczającej 2,6 m),

3) 1 (jeden) samochód o ładowności powyżej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontenerów KP7, KP-10 oraz pojemników na odpady segregowane,

4) 1 (jeden) samochód bądź inny pojazd przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażony w HDS lub inny system załadowczy,

5) 1 (jeden) samochód bądź inny pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) minimum 1 (jeden) pojazd przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Dziale XIII.4.3 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać co najmniej wymagania dla normy EURO 4 w zakresie dopuszczalnej emisji spalin. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zamówienia pojazdami nie spełniającymi minimalnie norm emisji spalin EURO 4.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/09/2018
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, pok. nr 10 – sala posiedzeń

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - sporządzonym zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XX SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 w Rozdziale XV SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej tj. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem https://mszana.logintrade.net/ (https://mszana.logintrade.net/rejestracja/jedz.html#)

3.2. dokument innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (dokumenty o których mowa w Dziale XIV ust. 2 SIWZ)

3.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego

3.4 dowód wniesienia wadium

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieściatysięcy 00/100).

6. Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % całkowitej ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem Umowy Wykonawca przedstawi dokumenty poświadczające spełnianie zadeklarowanych przez pojazdy wskazane w ofercie a także w załączniku nr 7 do SIWZ norm emisji spalin (EURO 5 lub EURO 6).

9. Uwaga do Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji IV.2.6)

10. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej „Pzp”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2018