Dostawy - 351302-2020

Submission deadline has been amended by:  400580-2020
27/07/2020    S143

Polska-Katowice: Monitory ekranowe

2020/S 143-351302

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Śląskie
Adres pocztowy: ul. Ligonia 46
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stefan Janta – sprawy merytoryczne, Maria Jarosz, Michalina Grzebyta – sprawy proceduralne
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Tel.: +48 327740025

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaskie.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.slaskie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.50.2020.MJ
II.1.2)Główny kod CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30200000 Urządzenia komputerowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
48930000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planetarium Śląskie w Chorzowie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

2. Istniejący obiekt Planetarium zostanie poddany rozbudowie i modernizacji w taki sposób, aby można w nim było realizować cele edukacyjne w rozszerzonym zakresie. W tym też celu projektuje się w obiekcie instalację specjalistycznego wyposażenia, dedykowanego Planetarium, z dziedziny astronomii, meteorologii i sejsmologii.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pięć „stanowisk multimedialnych”, tj. stanowisko:

3.1. wizualizacja pomiarów ze stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim – pogodowy wehikuł czasu;

3.2. przekrój przez atmosferę ziemską – warstwy atmosfery;

3.3. model atomu – atom wodoru;

3.4. diagram Hertzsprunga-Russella – życie gwiazd;

3.5. bieżący monitoring sejsmologiczny – niespokojna planeta.

4. Dodatkowo w ramach zamówienia, Wykonawca przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia i/lub znak CE i/lub świadectwa i rejestracje potwierdzające spełnianie stosownych norm, przepisów, dyrektyw, potwierdzających, że urządzenia dopuszczone są do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem i bezpieczne w eksploatacji.

5. Korzystanie z urządzeń będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 2 do wzoru umowy.

7. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

8. Zamówienie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII – infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3 – instytucje popularyzujące naukę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu naprawy / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowana rozdzielczość projektowanego obrazu / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowana jasność projektora multimedialnego / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany kontrast projektowanego obrazu / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowana przez producenta żywotność źródła światła (projektora) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Rozmiar panelu dotykowego / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Szacowany przez producenta wykaz trwałości podzespołów panelu dotykowego (MTFB) / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII – infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3 – instytucje popularyzujące naukę.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dotyczy pkt II.2.7 ogłoszenia: wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2021 r.

2. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 6 700,00 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 0/00), zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII SIWZ. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej dwie aplikacje interaktywne łączące panel dotykowy oraz wyświetlacz (projektor multimedialny lub monitor). Aplikacje muszą działać w miejscu publicznym, oraz;

b) wykonał co najmniej dwie realizacje z użyciem projekcji na ekran, wykonanych przy użyciu podobnej technologii jak zaproponowana. Realizacje muszą być wdrożone i działające, oraz;

c) wykonał realizację co najmniej 2 projektów z użyciem technologii wizualizacji obiektów 3D, ich renderowania w czasie rzeczywistym, w rozdzielczości co najmniej Full HD. Realizacje muszą być wdrożone i działające.

Punkty a, b, c mogą być spełnione przez te same realizacje, jeśli będą zgodne z wymaganiami;

2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, których kwalifikacje i wiedza pozwolą na wykonanie zamówienia w sposób poprawny merytorycznie i zgodny z obowiązującą wiedzą tj.:

a) osobę z wykształceniem astronomicznym, mogącą wykazać się posiadaniem tytułu co najmniej magistra astronomii;

b) osobę z wykształceniem fizycznym, mogącą wykazać się posiadaniem tytułu co najmniej magistra fizyki;

c) osobę z wykształceniem meteorologicznym, mogącą wykazać się posiadaniem tytułu co najmniej magistra geografii ze specjalnością meteorologii.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 1 musi w całości wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej:

a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; – dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 1;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dot. warunku, o którym mowa w w pkt III.1.3 ppkt 2.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, POLSKA, w pok nr 220.

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który oferty muszą zostać wysłane: /UMWSL/SkrytkaESP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną.

2. Do oferty Wykonawca dołącza:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt VI.3 ppkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1;

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik nr 2 do pisma z informacjami z otwarcia ofert);

b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa pkt VI.3 ppkt 1:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób składania ofert, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się w SIWZ – dostępnej na stronie: (https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne6)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020