Services - 35136-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035136

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Postal address: ul. Nowogrodzka 1/3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-513
Country: Poland
Contact person: Jarosław Madajczak
E-mail: zamowienia@mrips.gov.pl
Telephone: +48 226611390
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Utrzymanie w sprawności i rozwój Oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych (SR) i świadczeń wychowawczych (SW)”

Reference number: 33/DI/WR/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) utrzymanie w sprawności Oprogramowania;

2) wykonywanie Zmian funkcjonalnych w Oprogramowaniu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 365 853.66 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72210000 Programming services of packaged software products
72212000 Programming services of application software
72212516 Exchange software development services
72230000 Custom software development services
72253200 Systems support services
72266000 Software consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot umowy obejmuje:

1) utrzymanie w sprawności Oprogramowania;

2) wykonywanie Zmian funkcjonalnych w Oprogramowaniu.

2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik nr 2 do umowy.

W ramach usługi utrzymania w sprawności Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się:

1) świadczyć usługi Hot-line;

2) usuwać Awarie i Błędy w Oprogramowaniu;

3) wykonywać modyfikacje wynikające ze Zmian prawnych oraz dostosowywać Oprogramowanie do zmian Opisu systemu;

4) administrować środowiskiem produkcyjnym oraz testowym Oprogramowania, zainstalowanym w siedzibie Zamawiającego.

W ramach usługi wykonywania Zmian funkcjonalnych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu kolejne wersje Oprogramowania, które będą zawierały modyfikacje wynikające

z Dyspozycji zmiany zleconej przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) mówi, że „Organy właściwe do realizacji ustawy używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Wojewoda realizuje ustawę za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw rodziny.” Zgodnie z art. 23 ust. 6 ww. ustawy, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych (…) 2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu. W przepisie wykonawczym, wydanym na podstawie art. 23 ust. 6 ww. ustawy, tj. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej z dnia 2 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1610), zwanym dalej, „rozporządzeniem”, zawarto natomiast szczegółowe regulacje.

W szczególności:

• w § 2 pkt 8 podano definicję procedury zgodności określając, iż są to działania mające na celu ustalenie zgodności oprogramowania z opisem wymagań. W § 2 pkt 12 zawarto definicję systemu teleinformatycznego podając, że oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub oprogramowanie, stosowane w publicznych służbach zatrudnienia, specjalizowane do wsparcia wykonania zadań określonych ustawą.

• § 7 ust. 1 określono, że „zgłoszenie do procedury zgodności następuje na wniosek producenta”. Definicję producenta zawarto w § 2 pkt 6 mówiąc, iż oznacza to przedsiębiorcę lub oddział przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub prowadzących działalność gospodarczą: obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego (EFTA) - strony umowy o EOG, lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw, posiadającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania”. § 7 ust. 4 pkt 2 ppkt a zażądano natomiast od producenta dołączenia do wniosku oświadczenia o spełnieniu przez oprogramowanie obowiązującej wersji opisu systemu a w ppkt b o posiadaniu majątkowych praw autorskich do oprogramowania oraz braku toczącego się postępowania, którego przedmiotem jest oprogramowanie.

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, tzn. jeżeli tylko jeden Wykonawca może świadczyć usługi z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich.

Na dzień dzisiejszy firma Sygnity S.A. posiada aktualne świadectwo zgodności o numerze 2/1.03/SR/W/2015 dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych, które spełnia wymagania zawarte w Opisie systemu. Jako producent oprogramowania posiadający pełnię autorskich praw majątkowych do przedmiotowego systemu informatycznego, Sygnity S.A. jest jedynym na chwilę obecną Wykonawcą, z którym możliwe jest zawarcie umowy na rozwój i utrzymanie tego systemu oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sygnity S.A.
National registration number: 5860005293
Postal address: ul. Postępu 17b
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 338 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 365 853.66 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453)

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022