Services - 35137-2022

21/01/2022    S15

Poland-Jabłonna: Forestry services

2022/S 015-035137

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: PGL LP Nadleśnictwo Jabłonna
National registration number: 5250010924
Postal address: ul. Wiejska 20, Jabłonna
Town: Jabłonna
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-110
Country: Poland
Contact person: Artur Zakolski
E-mail: artur.zakolski@warszawa.lasy.gov.pl
Telephone: +48 227744933
Fax: +48 227744596
Internet address(es):
Main address: http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jabłonna w roku 2022.”

Reference number: SA.270.27.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej obejmujących:hodowlę lasu, nasiennictwo, ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową lasu, utrzymanie obiektów leśnych, szkółkarstwo, pozyskanie i zrywkę drewna w leśnictwach: Białobrzegi, Poniatów, Kąty Węgierskie, Bagno, Zegrze, Kolonia, Pomiechówek, Szczypiorno oraz w leśnictwie szkółkarskim w Skierdach.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 404 005.85 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Białobrzegi i Poniatów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zasięg terytorialny leśnictwa Białobrzegi i Poniatów

II.2.4)Description of the procurement:

1) prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 19 ha, czyszczenia późne: ok. 21 ha, odnowienia: ok. 103 tys. szt. sadzonek, pielęgnowanie upraw: ok. 44 ha, wyprzedzające przygotowanie gleby pod uprawy – ok.133 KMTR, oczyszczanie zrębów ok. 9 ha, wycinanie podszytów ok. 30 ha,

2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie środkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok.47 ha, wywóz zebranych śmieci z lasu, naprawa grodzeń upraw , poszukiwanie szkodników w ściółce, badania zapędraczenia gleby ok.247 szt., czyszczenie budek dla ptaków ok.170 szt., dowóz materiałów do naprawy grodzeń upraw i budek dla ptaków.

3) prace z ochrony przeciwpożarowej lasu: ok. 90 ciągnikogodzin oraz 300 roboczogodzin na prace wykonane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzyska , porządkowania terenu na pasach przeciwpożarowych po zabiegach pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyjątkiem jodły, polegające na wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 6,11 ha i ok 178 roboczogodzin oraz ok 373 roboczogodzin na pow.ok.31 ha na prace polegające na porządkowaniu terenu /na którym nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych, jak również związanych z 71 roboczogodzina na pracę związaną z rozmieszczeniem w terenie tablic ppoż.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprzętu ppoż.

4) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 4364 m3 drewna do pozyskania, ok. 4364 m3 drewna do zrywki,

5) prace z utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych: ok. 30roboczogodzin oraz 20 ciągnikogodzin

6) prace z zakresu utrzymania infrastruktury leśnej: utrzymanie dróg leśnych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ciągnikogodzin.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IV - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pomiechówek i Szczypiorno

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zasięg terytorialny leśnictwa Pomiechówek i Szczypiorno

II.2.4)Description of the procurement:

1) prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 25 ha, czyszczenia późne: ok. 9 ha, odnowienia: ok. 198 tys. szt. sadzonek, pielęgnowanie upraw: ok. 246 ha, wyprzedzające przygotowanie gleby pod uprawy – ok.172 KMTR, oczyszczanie zrębów ok.19 ha, wycinanie podszytów ok. 10 ha,

2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie środkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok. 67ha, wywóz zebranych śmieci z lasu, naprawa grodzeń upraw , poszukiwanie szkodników w ściółce 6 szt., badania zapędraczenia gleby ok. 137 szt., czyszczenie budek dla ptaków ok. 165 szt., dowóz materiałów do naprawy grodzeń upraw i budek dla ptaków.

3) prace z ochrony przeciwpożarowej lasu: ok. 14 ciągnikogodzin,ok.30 roboczogodzin na prace wykonane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzyska , 4 ciągnikogodziny i 8 ręcznych godzin na prace wykonania nwych pasów ppoż oraz prace związane z porządkowaniem terenu na pasach przeciwpożarowych po zabiegach pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyjątkiem jodły, polegające na wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 1,60 ha i ok 52 roboczogodzin oraz ok 230 roboczogodzin na pow.ok.19 ha na prace polegające na porządkowaniu terenu /na którym nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych, jak również związanych z 57 roboczogodzina na pracę związaną z rozmieszczeniem w terenie tablic ppoż.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprzętu ppoż.,

4) prace z nasiennictwa leśnego: ok. 200 kg zbioru nasion,

5) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 12766 m3 drewna do pozyskania, ok. 12766 m3 drewna do zrywki,

6) prace z utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych: ok. 361 roboczogodzin oraz 32 godziny ciągnikowych.

7) prace z zakresu utrzymania infrastruktury leśnej: utrzymanie dróg leśnych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ciągnikogodzin oraz utrzymanie obiektów melioracji wodnych ok. 124 roboczogodziny i ok. 6 ciągnikogodzin.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet V - Usługi leśne w zakresie dyżurów przeciwpożarowych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Jabłonna

II.2.4)Description of the procurement:

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2022, obejmujące orientacyjne wartości:

1) prace z zakresu dyżurów przeciwpożarowych: ok. 9000 roboczogodzin

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet VI - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie szkółkarskim w Skierdach

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zasięg terytorialny leśnictwa szkółkarskiego w Skierdach.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2022, obejmujące orientacyjne wartości:

1) prace z zakresu szkółkarstwa leśnego: ok.15240 roboczogodzin, ok. 115 ciągnikogodzin, ok. 1244 godzin pracy wózków widłowych

2) prace z nasiennictwa leśnego: ok. 9 ciągnikogodzin, 262 roboczogodziny

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 17 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet VII - Usługi z zakresu gospodarki leśnej z zakresu maszynowego pozyskania drewna

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Jabłonna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej w roku 2022, obejmujące orientacyjne wartości:

1) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 23211 m3 drewna do pozyskania, ok. 23211 m3 drewna do zrywki

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 209-547644
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet I - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Białobrzegi i Poniatów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Sebastian Jarzębowski
National registration number: 7742730074
Postal address: Węgrzynowo 55
Town: Mała Wieś
NUTS code: PL Polska
Postal code: 09-460
Country: Poland
E-mail: lesne_jarzebowski@wp.pl
Telephone: +48 505110573
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Krzysztof Luty Urządzanie i Zagospodarowanie Terenów Zieleni "ACER"
National registration number: 8251427326
Postal address: Staropijarska 5/7
Town: Łuków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 21-100
Country: Poland
E-mail: dotex8@o2.pl
Telephone: +48 607218654
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 512 169.58 PLN
Total value of the contract/lot: 679 927.52 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet IV - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pomiechówek i Szczypiorno

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ścinanie i Wyrzynanie Drzew Pielęgnacja Lasów Romuald Kowalczyk
National registration number: 5311014478
Postal address: Swobodnia 15
Town: Pomiechówek
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-180
Country: Poland
E-mail: zul.kowalczyk@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 885 070.93 PLN
Total value of the contract/lot: 1 593 952.52 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Pakiet V - Usługi leśne w zakresie dyżurów przeciwpożarowych

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Pakiet VI - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie szkółkarskim w Skierdach

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ścinanie i Wyrzynanie Drzew Pielęgnacja Lasów Romuald Kowalczyk
National registration number: 5311014478
Postal address: Swobodnia 15
Town: Pomiechówek
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-180
Country: Poland
E-mail: zul.kowalczyk@wp.pl
Telephone: +48 601610569
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 325 004.78 PLN
Total value of the contract/lot: 589 468.04 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Pakiet VII - Usługi z zakresu gospodarki leśnej z zakresu maszynowego pozyskania drewna

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ścinanie i Wyrzynanie Drzew Pielęgnacja Lasów Romuald Kowalczyk
National registration number: 5311014478
Postal address: Swobodnia 15
Town: Pomiechówek
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-180
Country: Poland
E-mail: zul.kowalczyk@wp.pl
Telephone: +48 601610569
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 681 760.56 PLN
Total value of the contract/lot: 925 886.79 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I - w wysokości 3.000,00 zł

dla Pakietu II - w wysokości 3.000,00 zł

dla Pakietu III - w wysokości 3.000,00 zł

dla Pakietu IV - w wysokości 3.000,00 zł

dla Pakietu V - w wysokości 3.000,00 zł

dla Pakietu VI - w wysokości 3.000,00 zł

dla Pakietu VII - w wysokości 3.000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BANK POLSKI nr rachunku: 55 1020 1026 0000 1402 0104 9964 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jabłonna w roku 2022, Pakiet ________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zmian w umowie o zamówienie publiczne. Wykaz dopuszczalnych zmian jest wyszczególniony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 12 i 17 do SWZ.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP i art 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022