Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 35139-2023

18/01/2023    S13

Nederland-Leek: Materiaal voor gladheidsbestrijding

2023/S 013-035139

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westerkwartier
Nationaal identificatienummer: 142082226
Postadres: Tolberterstraat 66
Plaats: Leek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9351 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Angelique Arends
E-mail: bureauinkoop@westerkwartier.nl
Telefoon: +31 594551504
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.westerkwartier.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gemeente
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en onderhoud Materieel gladheidsbestrijding Gemeente Westerkwartier

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113910 Materiaal voor gladheidsbestrijding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht, zoals gespecificeerd in de bijgevoegde aanbestedingsstukken, betreft de Levering van gladheidbestrijdingsmaterieel inclusief bijbehorende Dienstverlening voor de gemeente Westerkwartier. Tot de werkzaamheden behoren het gebruiksklaar leveren van Materieel en Onderhoud (waaronder het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan dit Materieel en het bestaande Materieel op de locaties gedurende de looptijd van het raamcontract). Tot de dienstverlening wordt ook gerekend het verzorgen van alle data en informatie rondom inzet en prestaties van ingezet Materieel. Tot het Materieel wordt gerekend sneeuwploegen, (nat)zoutstrooiers en sproeiers zoals nader zijn beschreven in deze Aanbestedingsleidraad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43313100 Sneeuwploegen
34144420 Zoutstrooiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Westerkwartier

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie investeringsplan hoofdstuk 4.1 aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bedrijfszekerheid / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Gebruiksvriendelijkheid / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 197-558609
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering en onderhoud Materieel gladheidsbestrijding Gemeente Westerkwartier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aebi Schmidt Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 38017223
Postadres: Handelsweg 8
Plaats: HOLTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7451PJ
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@aebi-schmidt.com
Telefoon: +31 548370000
Fax: +31 548370233
Internetadres: http://www.aebi-schmidt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: geen.email@beschibaar.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/01/2023