Services - 35140-2022

21/01/2022    S15

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania budynków

2022/S 015-035140

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL514
Adres pocztowy: pl. Nowy Targ 1-8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Tel.: +48 717779230
Faks: +48 717779229
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wroclaw.pl/
Adres profilu nabywcy: https://um-wroc.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingów oraz obsługa spotkań i narad wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Numer referencyjny: ZP/PN/57/2021/WOU
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z przyległymi do nich terenami. Do wykonywania usług Wykonawca użyje własnego sprzętu, wysokiej jakości środków czystości i środków konserwujących oraz będzie dostarczał na bieżąco środki czystości określone w załącznikach poszczególnych umów przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał czynności sprzątania, czyszczenia i mycia okładzin ściennych i podłogowych, powierzchni szklanych i kamiennych w tym sprzętu i wyposażenia biurowego objętych gwarancją producenta zgodnie z instrukcjami konserwacji w sposób, który nie powoduje utraty gwarancji. Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem prac w godzinach i po godzinach pracy Urzędu zgodnie z zakresem czynności dla poszczególnych Zadań oraz w dni ustawowo wolne od pracy o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed planowaną usługą.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 765 172.70 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń, w tym obsługa szatni podczas spotkań, sesji Rady Miejskiej Wrocławia oraz bieżący serwis porządkowy w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia: w kompleksie budynków Sukiennice, tj. Sukiennice 8, 9, 10-13, Rynek Ratusz 7-9 oraz Rynek 13

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawienia szkody / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90914000 Usługi sprzątania parkingów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń, posesji i parkingu i zielonego dachu budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz budynku Archiwum przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, w tym obsługa spotkań i narad, konserwacja terenów zieleni oraz bieżący serwis porządkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawienia szkody / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 213-562028
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DGP Clean Partner Sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: 691-24-97-105
Adres pocztowy: Zygmunta Słomińskiego 15/52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-195
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Seban Sp. z o.o.
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DGP PROVIDER Sp. z o.o.
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 7 MG Sp. z o.o.
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Partner Medica Sp. z o.o.
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 444 974.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Robot1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Spółka jawna
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 680 589.74 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022