Supplies - 351418-2020

27/07/2020    S143

Romania-Vișeu de Sus: Medical equipments

2020/S 143-351418

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Orașul Vișeu de Sus
National registration number: 3627641
Postal address: Str. 22 Decembrie nr. 19
Town: Vișeu de Sus
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 435700
Country: Romania
Contact person: Adriana Annap Andreica
E-mail: primariaviseu@yahoo.com
Telephone: +40 262353488/+40 262352880
Fax: +40 262352990

Internet address(es):

Main address: www.viseudesus.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100214
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție de dotări în cadrul proiectului „Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al spitalului orășenesc Vișeu de Sus”, cod SMIS: 123674

Reference number: 3627641/2020/2
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de dotari in cadrul proiectului „Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al spitalului orășenesc Vișeu de Sus”, cod SMIS: 123674, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente:

— lot 1 – Dotari medicale – val. estimata: 4 898 664,31 RON;

— lot 2 – Dotari administrative – val. estimata: 503 608,00 RON;

— lot 3 – Dotari IT – val. estimata: 72.273,22 RON.

Valoare estimata totala fara TVA: 5 474 545,53 RON.

Echipamentele care se vor achizitiona, precum si cantitatile aferente acestora sunt conform caietului de sarcini.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 474 545.53 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dotări IT

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30211000 Mainframe computer
30231300 Display screens
30232110 Laser printers
38652120 Video projectors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de dotari IT, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 72 273.22 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – Ambulatorii Axa Prioritara – „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Operatiunea – 8.1.A: „Ambulatorii”, tip de finantare: Program/proiect, program/proiect: Programul Operational Regional – POR.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dotări medicale

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112200 Ultrasonic unit
33122000 Ophthalmology equipment
33123200 Electrocardiography devices
33124100 Diagnostic devices
33167000 Surgical lights
33169000 Surgical instruments
33182100 Defibrillator
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33195000 Patient-monitoring system
39711130 Refrigerators
42123400 Air compressors
42522000 Non-domestic fans
42999100 Non-domestic vacuum cleaners
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de dotari medicale, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termennul de livrare a produselor / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Perioada de garantie a produselor – autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie a produselor mai mare fata de perioada de garantie minim acceptata de 24 de luni, stabilită prin caietul de sarcini / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 898 664.31 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – Ambulatorii Axa Prioritara – „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Operatiunea – 8.1.A: „Ambulatorii”, tip de finantare: Program/proiect, program/proiect: Programul Operational Regional – POR.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dotări administrative

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de dotari administrative, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 503 608.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – Ambulatorii Axa Prioritara – „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Operatiunea – 8.1.A: „Ambulatorii”, tip de finantare: Program/proiect, program/proiect: Programul Operational Regional – POR.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— dupa caz, alte documente edificatoare.

Cerinta 2: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor;

— se va prezenta declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016.

Nota: declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta o data cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. primar – Vasile Coman;

2. viceprimar – Ciolpan Grigore;

3. secretar general – Tomoiagă Anca;

4. sef Serviciu financiar-contabil – Bocsok Mihai;

5. consilieri locali – Cozma Vasile Stelian, Pâslaru Artur, Vlad Vasile Nicolaie, Melniciuc Adriana Elena, Fărîmă Gheorghe Dorel, Hrițiuc Ionel, Roșca Ștefan, Timiș Grigore, Trifoi Alina Mihaela, Nagy Teodor, Ciolpan Alexa, Bersan Ioan Adrian, Deac Alexandru, Andreica Dumitru, Andreica Vasile Cristian;

6. echipa de management a proiectului:

— manager proiect – Roman Adriana – inspector – Serviciu achizitii publice, contracte si proiecte;

— asistent manager proiect – Mayer Ludovic Gheorghe – sef aprovizionare – Spitalul Orasenesc Viseu de Sus;

— responsabil economico-financiar – Bocsok Mihai – sef Birou – Birou buget, finante, contabilitate;

— responsabil juridic – Coman Tudor – consilier juridic – Compartimentul juridic;

— responsabil achizitii – Simon Ileana – inspector – Serviciul achizitii publice, contracte si proiecte;

— responsabil tehnic – Andreica Madalina Maria – inspector – Serviciu achizitii publice, contracte si proiecte;

7. Comisia de evaluare:

— Simon Ileana – inspector specialitate – presedinte;

— Roman Adriana – inspector specialitate – secretar;

— Coviza Floarea Irina – inspector specialitate – membru;

— Andreica Madalina Maria – inspector specialitate – membru;

— Tomoiaga Anca – secretar – membru;

— Bota Codruta Liliana – inspector de specialitate – membru;

— Mircea Nita – membru de rezerva;

— Bumbuc Anca – membru de rezerva.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Purdel Razvan Mihai – consultant achizitii publice.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta 2 – doar pentru ofertantii care depun oferta pentru lotul 1:

Operatorii economici ce depun oferta pentru lotul 1 trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

(a) Avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu art. 926 al Titlul XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016. Nu se accepta ofertanti in curs de avizare. In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, avand in vedere ca acestia raspund solidar in fata autoritatii contractante, fiecare asociat in parte are obligatia de a prezenta avizul de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii pentru activitatile mentionate anterior;

(b) Anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

Modalitatea de îndeplinire:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, la sectiunea „Pentru contractele de servicii – este necesara o anumita autorizatie”, detaliandu-se numarul si data avizului, emitent, activitatile autorizate si valabilitatea avizului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv aviz de functionare si anexele acestuia sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Avizul trebuie sa fie in valabilitate.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) a efectuat livrari de produse similare aferente fiecarui lot, livrari a caror valoare cumulată sa fie de cel puțin: lot 1 – 4 800 000 RON, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Loturile: 1. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Loturile: 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) a efectuat livrari de produse similare aferente fiecarui lot, livrari a caror valoare cumulată sa fie de cel puțin: lot 2 – 500 000 RON, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Loturile: 2. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Loturile: 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) a efectuat livrari de produse similare aferente fiecarui lot, livrari a caror valoare cumulată sa fie de cel puțin: lot 3 – 70 000 RON, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Loturile: 3. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Atentie: la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul [...]

In DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Atentie: la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul [...]

In DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Atentie: la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul [...]

In DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Pentru lotul 1:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare prin intermediul reofertarii disponibile in sistemul SEAP, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

— Pentru loturile 2 si 3:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertanților care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, reofertarea in SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut;

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 104 alin. (3) coroborat cu art. 60 din HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016;

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”;

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2020