Supplies - 351443-2020

27/07/2020    S143

Romania-Târgu Mureş: Antiseptics and disinfectants

2020/S 143-351443

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Primăria Municipiului Târgu Mureş
National registration number: 4322823
Postal address: Piaţa Victoriei nr. 3
Town: Târgu Mureş
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540026
Country: Romania
Contact person: Horhat Alina
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telephone: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Internet address(es):

Main address: www.tirgumures.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100230
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru „Dezinfectanți pentru combatere COVID 19”

Reference number: 4322823/2020/PAAPD1142652
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Dezinfectanți pentru combatere COVID 19”.

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 a caietului de sarcini.

Se pot solicita clarificari cu maximum 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul-limită stabilit în anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 882 351.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Municipiul Târgu Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 882 351 RON;

— valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 441 469,62 RON;

— valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 168 067 RON;

— valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 15 546,20 RON.

— minimum cinci contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor,

— maximum un contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an.

Cantitati.

Cantitati maximum estimate pentru acordul-cadru:

— dezinfectant maini 1 l – 12 000 l;

— dezinfectant pardoseli 5 l – 500 flacoane;

— dezinfectant suprafete 5 l – 500 flacoane;

— covor dezinfectant – 300 buc.;

— sapun dezinfectant 5 l – 500 flacoane.

Cantitati minimum estimate pentru acordul-cadru:

— dezinfectant maini 1 l – 6 000 l;

— dezinfectant pardoseli 5 l – 250 flacoane;

— dezinfectant suprafete 5 l – 250 flacoane;

— covor dezinfectant – 150 buc.;

— sapun dezinfectant 5 l – 250 flacoane.

Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

— dezinfectant maini 1 l – 2 000 l;

— dezinfectant pardoseli 5 l – 100 flacoane;

— dezinfectant suprafete 5 l – 100 flacoane;

— covor dezinfectant – 100 buc.;

— sapun dezinfectant 5l – 100 flacoane.

Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

— dezinfectant maini 1 l – 100 l;

— dezinfectant pardoseli 5 l – 20 flacoane;

— dezinfectant suprafete 5 l – 20 flacoane;

— covor dezinfectant – 10 buc.;

— sapun dezinfectant 5 l – 20 flacoane.

Cantităţile sus menţionate sunt estimative si nu sunt limitative. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 a caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alocarile bugetare urmeaza a fi propuse consiliului local, in functie de contractele subsecvente necesare a fi incheiate.

Conform Spetei ANAP nr. 513 „în cazul acordului-cadru, nu este oblig. dovedirea existenţei sumelor necesare efectuării plăţilor aferente la momentul încheierii acestei înţelegeri scrise, aşa cum se solicită în cazul unei proceduri care se finalize [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Ofertanții/asociatii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptările prevăzute la art. 166 și art. 171. Pentru evitarea conflictului de interese privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precizăm că persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea,

Derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— primarul Municipiului Târgu-Mureș – Dorin Florea;

— p. secretarul general al Municipiului Târgu-Mureș – director executiv DJCAAPL – Buculei Dianora-Monica;

— director exec. Dir. economică – Năznean Ana;

— director exec. adj. Dir. economică – Damian Nicoleta Alina;

— sef Serviciu achiziții publice – Moldovan Daniela;

— responsabili viză CFP – Ioraș Maria Simona, Orosan Ana Claudia;

— responsabili viză juridică – Bâta Anca Voichita, Petrișor Alina, Bordi Kinga, Bănulici Paul Alin, Badea Bogdan, Decean Elena Mirela;

– responsabil completare formular integritate: Serbu Cornelia;

— membrii Consiliului Local ai Municipiului Târgu-Mures – Makkai Grigore, Peti Andrei, Magyary Elod, Vajda Gyorgy, Csiki Zsolt, Bakos Levente Attila, Mozes Levente Sandor, Kovacs Lajos Alpar, Matei Dumitru, Benedek Theodora Mariana Nicoleta, Miculi Vasile, Papuc Sergiu Vasile (viceprimar), Moldovan Calin, Todoran Liviu Radu, Bratanovici Cristian, Pui Sebastian Emil, Bogosel Constantin, Balas, Radu Florin, Papai Laszlo Zsolt, Tatar Lehel, Boros Gyula, Biro Csaba Szilveszter;

— membrii comisiei de evaluare: președinte fără drept de vot – Horhat Alina Anca;

Membrii:

— Lobont Horatiu – director adj. Directia scoli;

— Maier Laura – inspector Direcția scoli;

— Mateiu Elena – inspector Direcția scoli.

Membrii înlocuitori:

— Buzan Rodica – președinte înlocuitor fără drept de vot;

— membru înlocuitor – Darabont Tamas, sef serviciu Directia scoli;

— Bogatan Cristina Monica – medic coordonator Directia scoli;

— Nasca Oana – inspector Directia scoli.

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Modalitatea de îndeplinire preliminara prin DUAE: ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere ofertanții/asociatii, terții susținători și subcontractanții completează și prezintă DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Odată cu DUAE se vor depune:

— declarație privind evitarea conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice) din sectiunea „Formulare”.

— angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, dacă este cazul;

— acordul de subcontractare, dacă este cazul.

Nota: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Nedepunerea angajamentului ferm și/sau a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Modalitatea de demonstrare prin documente justificative: documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota: certificatele de atestare fiscală se vor prezenta pentru toate sediile/punctele de lucru din subordine, inscrise in certificatul ONRC daca este cazul. Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în țara de rezidență, traduse în limba română. În cazul în care, în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

De asemenea, din acest certificat se pot verifica administratorii și asociații, neîncadrarea societății în situația de faliment.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

In cazul unei asocieri, formularele și/sau documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro DUAE fiind integrat în SICAP.

DUAE se va depune, dupa caz și de către terțul susținător si subcontractant, respectiv în cazul unei asocieri de către fiecare asociat în parte.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: autoritatea contractantă solicita operatorilor economici ce depun oferta să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română (se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile).

Nota: in cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii, pt. partea din contract pe care o realizeaza.

Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

Pentru subcontractanti se aplica prevederile art. 51 alin. (2) din HG 395/2016, actualizata, cerinta aplicandu-se inclusiv pentru acestia si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informaţii privind cifra de afaceri – conform art. 175 alin. (1), din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă realizarea unei medii a cifrei de afaceri anuale in domeniul obiectului acordului-cadru, pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) cu o valoare de cel putin: 160 000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa in acest sens DUAE (integrat în SICAP), urmand ca documentele justificative care demonstreaza îndeplinirea cerintei (cum ar fi bilanturi contabile, audituri financiare sau alte documente, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului) sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Pentru echivalenţa leu-altă valută se va folosi cursul mediu anual BNR pt. anii 2017, 2018 si 2019, disponibil pe adresa www.bnr.ro

La stabilirea nivelului minim valoric s-a respectat principiul proporționalității, precum și prevederile legale în vigoare, respectiv nivelul stabilit pentru cifra de afaceri s-a raportat la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: documentele justificative care demonstreaza solicitarea cerintei (cum ar fi: bilanturi contabile, audituri financiare sau alte documente, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului) vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la situația economică și financiară, in conformitate cu art. 177 din Legea nr. 98/2016. Se aplica prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Informatii privind experienta similara. Ofertantul va face dovada ca în ultimii trei ani, calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare, comparabile din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, cu cele care fac obiectul achizitiei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de minimum 160 000 RON la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii trei ani vor fi calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare. La stabilirea nivelului minim valoric s-a respectat principiul proporționalității, precum și prevederile legale în vigoare, respectiv nivelul stabilit pentru experiența similară nu depășește valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Proportia de subcontractare. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu art. 71 alin. (2) din Directiva 24/2016 si cu art. 55 din Legea 98/2016, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE (integrat în SICAP) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, raportat la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: denumirea/obiectul contractului, numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea (exprimată în lei, fără TVA), beneficiarul/beneficiarii şi datele de contact – indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, perioada de livrare. Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Nota. Asociatul/asociații nominalizat(i) va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Odata cu DUAE se va depune si acordul de asociere. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținător(i) va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă: angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terțul/terții susținător(i), din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara [așa cum prevede art. 12 alin. (6) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017] sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; certificate de predare-primire; rcomandari; procese-verbale de receptie; certificari de buna executie, certificate constatatoare; orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficar, cu indicarea partii din contract si valorii indeplinite de acesta. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare. Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele emise în altă limbă decât limba română, trebuie sa fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Ofertantul are obligația de a preciza în DUAE partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informaţiile referitoare la situațiile de excludere prevăzute la art. 193 lit. a) și b) din Legea 98/2016, din care să rezulte pentru fiecare subcontractant în parte că: (a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 și că

(b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.

Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ofertantului, o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Documentația de atribuire este afișată în SICAP, www.e-licitatie.ro

Operatorii economici participanți la procedură vor completa direct în SICAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes, în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă doar unul dintre membrii asocierii (care are calitatea de lider al asocierii) sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

Acordul-cadru se va incheia in limita valorii estimate a acordului cadru, respectiv 882 351 RON fara TVA.

Durata acordului-cadru este de 36 de luni.

Durata fiecarui contract subsecvent va fi stabilita in functie de necesitatile generate de evolutia virusului SARS COV 2.

Termenul de livrare al produselor este de 15 zile de la primirea comenzii ferme din partea autoritatii contractante.

Termenul de garantie acordat produselor este de minimum 12 luni de la data livrarii.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC nr. 101/2016 actualizată.

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevazute la art. 8 şi art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 actualizată.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul juridic și contencios administrativ
Postal address: Piaţa Victoriei nr. 3
Town: Târgu Mureş
Postal code: 540026
Country: Romania
Telephone: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Internet address: www.tirgumures.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020