Services - 35149-2022

21/01/2022    S15

Poland-Zgierz: Forestry services

2022/S 015-035149

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki
National registration number: 7320016466
Postal address: ul. Ogrodnicza 6/8
Town: Zgierz
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: Marta Rutkowska
E-mail: grotniki@lodz.lasy.gov.pl
Telephone: +48 427190735
Fax: +48 427190736
Internet address(es):
Main address: http://www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Państwowa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: trwale zrównoważona gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grotniki w roku 2022

Reference number: ZG.270.7.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Grotniki w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 316 696.33 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I – leśnictwo Smulsko

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Smulsko.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; układ sortymentowy pozyskania drewna; zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Wykaz powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów; Informacja o konieczności dołowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia.

Zakres prac:

Cięcia zupełne rębne - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 230,00

Pozostałe cięcia rębne - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 094,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 414,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 126,00

Cięcia przygodne i pozostałe - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 148,00

Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00

Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 5,56

Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 1,06

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 6,18

Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 6,18

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 1,00

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 8,34

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR 19,34

Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 35,20

Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 0,50

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 30,10

Dowóz sadzonek TSZT 65,80

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 34,26

Czyszczenia wczesne HA 11,55

Czyszczenia późne HA 7,50

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Smarowanie pni biopreparatem HA 1,71

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 3,70

Przygotowanie słupków liściastych SZT. 310,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 24,00

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 9,75

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 24,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 412,25

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 39,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 22,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 126,00

Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 168,00

Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 28,00

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IV – leśnictwo Źródliska

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Źródliska.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; układ sortymentowy pozyskania drewna; zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Wykaz powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów; Informacja o konieczności dołowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia.

Zakres prac:

Pozostałe cięcia rębne - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 279,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 936,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 34,00

Cięcia przygodne i pozostałe - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 23,00

Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00

Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,47

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 16,45

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 0,70

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 8,62

Czyszczenia póżne HA 1,04

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 130,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 1,00

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 15,00

Przygotowanie słupków liściastych SZT. 240,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 8,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 35,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 15,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym AR 1 759,20

Spulchnianie gleby AR 3 818,00

Bronowanie AR 1 934,00

Orka pełna AR 729,00

Orka pełna wraz ze spulchnieniem gleby AR 339,00

Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowych AR 180,00

wyorywanie sadzonek wyorywaczem aktywnym AR 170,00

Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar AR 73,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów AR 736,30

Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką. AR 10,50

Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P 450,00

Nawożenie mineralne - dolistne AR 150,00

Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym HA 25,38

Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów AR 1 484,20

Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 10,50

Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 400,80

Regulowanie położenia osłon AR 7,00

Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania TSZT 126,50

Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania TSZT 25,00

Wyjęcie 1-latek TSZT 750,00

Wyjęcie 2-3 latek TSZT 590,00

Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego TSZT 43,00

Żelowanie 1-latek TSZT 750,00

Żelowanie 2-latek TSZT 590,00

Żelowanie sadzonek pozostałych TSZT 43,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek TSZT 750,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek TSZT 590,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek TSZT 43,00

Siew nasion drobnych AR 27,20

Siew nasion grubych AR 122,80

Siew nasion AR 48,50

Pozyskanie ścioły do transportu M3P 200,00

Załadunek i rozładunek materiału kompostowego (ścioły) wraz z transportem M3P 400,00

Jednorazowe ręczne przerobienie kompostu z wapnem lub nawozami mineralnymi M3P 300,00

Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych AR 70,00

Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 600,00

Zbiór nasion dęba KG 5 000,00

Zbiór nasion buka KG 150,00

Zbiór nasion brzozy KG 5,00

Zbiór nasion lipy KG 40,00

Zbiór nasion graba KG 6,00

Zbiór nasion wiązu KG 9,50

zbiór nasion olszy KG 3,50

zbiór nasion jawora KG 13,00

zbiór nasion klona pospolitego KG 5,00

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

zbiór nasion czereśni ptasiej KG 2,50

Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 17,00

koszenie z uprzątątnięciem skoszonej trawy na plantacjach HA 12,00

Prace godz ręczne (8% VAT) H 815,49

Prace godz ręczne (23% VAT) H 85,00

Prace godz ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 45,00

Prace godz ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 45,00

Prace godz ciągnikowe (8% VAT) H 358,14

Prace godz ciągnikowe (23% VAT) H 33,00

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet XI – leśnictwo Polesie

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Polesie.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; układ sortymentowy pozyskania drewna; zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Wykaz powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów; Informacja o konieczności dołowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia.

Zakres prac:

Cięcia zupełne rębne - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 742,00

Pozostałe cięcia rębne - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 556,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 83,00

- Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 083,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 558,00

Cięcia przygodne i pozostałe - Całkowity wyrób drewna pilarką M3 236,00

Podwóz drewna pow. 1000 m M3 50,00

Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 3,37

Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 7,17

Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym HA 10,73

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 17,86

Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 12,73

Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 19,47

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 10,40

Dowóz sadzonek TSZT 29,87

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 19,61

Czyszczenia wczesne HA 4,45

Czyszczenia póżne HA 4,87

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 24,68

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 16,00

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 2,50

Przygotowanie słupków liściastych SZT. 40,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 88,00

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 9,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 50,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 383,25

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 340,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 109,00

Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 82,00

Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 46,00

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-562240
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet I – leśnictwo Smulsko

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 4
Title:

Pakiet IV – leśnictwo Źródliska

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne i Rolnicze Andrzej Sadok
National registration number: 7321019142
Postal address: Orła 38a
Town: Orła
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-073
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 630 230.68 PLN
Total value of the contract/lot: 635 198.18 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 11
Title:

Pakiet XI – leśnictwo Polesie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Szkółkarskie i Leśne J.S. Olczyk Spółka Jawna
National registration number: 8331324976
Postal address: Zielona 19
Town: Żakowice
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-040
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 770 522.96 PLN
Total value of the contract/lot: 794 581.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I w wysokości 9500 zł

dla Pakietu II w wysokości 8500 zł

dla Pakietu III w wysokości 15 000 zł

dla Pakietu IV w wysokości 12 600 zł

dla Pakietu V w wysokości 9 900 zł

dla Pakietu VI w wysokości 9 900 zł

dla Pakietu VII w wysokości 9 600 zł

dla Pakietu VIII w wysokości 11 300 zł

dla Pakietu IX w wysokości 12 300 zł

dla Pakietu X w wysokości 10 700 zł

dla Pakietu XI w wysokości 15 400 zł

dla Pakietu XII w wysokości 10 200 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas S.A.O w Łodzi nr rachunku: 15 2030 0045 1110 0000 0019 9170 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grotniki w roku 2022, Pakiet ___________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 1.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego. 1.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1 i 1.2 siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 1.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 1.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 1.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022