Услуги - 351498-2018

10/08/2018    S153    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с медицински отпадъци

2018/S 153-351498

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: бул. „Г. Софийски“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Телефон: +359 29225214
Факс: +359 29526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Subirane,%20transportirane,%20obezvrezhdane%20ili%20izgaryane%20na%20razdelno%20subrani%20bolnichni%20otpadutsi%20na%20VMA%20i%20podrazdeleniyata%20v%20stranata/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията ѝ в страната

II.1.2)Основен CPV код
90524000 Услуги, свързани с медицински отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подчинените ѝ структури в страната съгласно приложената техническа спецификация. Настоящата процедура обхваща възлагането на 2 обособени позиции

— об. поз. № 1: ВМА — МБАЛ София и БПЛР Банкя,

— об. поз. № 2: ВМА — МБАЛ Варна.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 643 896.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА в МБАЛ София и БПЛР Банкя

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90524300 Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

МБАЛ — София — гр.София 1606, бул. „Г. Софийски“ № 3; БПЛР — Банкя — гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА по об. поз. 1 — МБАЛ София и БПЛР Банкя, съгласно приложена техническата спецификация. Количествата, посочени в спецификацията, са ориентировъчни, изчислени на база ср. месечен разход за предходните 12 месеца, и зависят от дейността на лечебните заведения. Ориентировъчните средно месечни количества отпадък възлизат на 20 510 кг/месец.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок до 10 месеца при неизчерпан финансов ресурс, като сключва допълнително споразумение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90524300 Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, бул. „Хр. Смирненски“ № 3

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА — МБАЛ Варна съгласно приложената техническа спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация по обособена позиция 2, са ориентировъчни, изчислени на базата на средномесечния разход през предходните 12 месеца, и зависят от дейността на лечебното заведение. Общото ориентировъчно количество отпадък за об. поз. 2 възлиза на 3 235 кг/месец.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок до 10 месеца със сключване на допълнително споразумение при неизчерпан финансов ресурс.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 064-142645
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: В - 6504
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА — МБАЛ София и БПЛР Банкя

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МЛ — България“ АД
Национален регистрационен номер: 112106418
Пощенски адрес: ул. „Константин Величков“ № 97
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: mlbulgaria@mail.bg
Телефон: +359 878899474
Факс: +359 34452952

Интернет адрес: www.mlbulgaria.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 670 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 552 720.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: В - 6511
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА — МБАЛ Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МЛ — България“ АД
Национален регистрационен номер: 112106418
Пощенски адрес: ул. „Константин Величков“ № 97
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: mlbulgaria@mail.bg
Телефон: +359 878899474
Факс: +359 34452952

Интернет адрес: www.mlbulgaria.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 900.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 91 176.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/08/2018