Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 35150-2023

18/01/2023    S13

Danmark-København: Finansielle tjenester og forsikringstjenester

2023/S 013-035150

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Amanda Krautwald Vestergaard Olsen
E-mail: skbobs@oes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://oes.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7eb1b5c1-d105-46f7-96f6-b251b85e08fe/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende kreditkort

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Økonomistyrelsen påtænker at genudbyde nugældende kontrakt om kreditkort. Kontrakten omfatter kreditkort til statsansatte, herunder virtuelle rejsekonti og indkøbskonti, inden for aftalte, individuelt fastsatte maksima.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30161000 Kreditkort
66113000 Åbning af en kredit
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Kontohaverne er offentlige myndigheder i Danmark - geografisk fordelt over hele landet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med henblik på at understøtte forberedelsen af udbuddet, jf. punkt II.1.4), gennemfører Økonomistyrelsen en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudsloven § 39, stk. 1. Den indledende markedsundersøgelse omhandler kreditkort, jf. sektion II.1.4.

Antallet af kreditkort udgør pr. december 2022 ca. 36.850 stk.

Antallet af virtuelle rejsekonti udgør pr. december 2022 ca. 270 stk.

Antallet af virtuelle indkøbskonti udgør pr. december 2022 ca. 780 stk.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Yderligere information om markedsundersøgelsen kan findes på linket i sektion VI.3.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/04/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Økonomistyrelsen vil udsende en foreløbig spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Den foreløbige spørgeramme vil ligeledes blive offentliggjort på Økonomistyrelsens hjemmeside https://oes.dk/oekonomi/offentlige-betalinger/genudbud-af-kontrakt-om-kreditkort/. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen.

Den endelige spørgeramme fremsendes til de udvalgte virksomheder i et enslydende brev, som Økonomistyrelsen fremsender senest d. 6. februar 2023. Den endelige spørgeramme offentliggøres samtidig på overstående hjemmeside.

Mødevarighed: Markedsdialogmøderne gennemføres ved afholdelse af ét møde med hver af de udvalgte dialogdeltagere og forventes at vare maksimalt 1,5 time og afholdes i perioden d. 20-24 februar 2023. Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt på dansk, men kan også afholdes på engelsk, såfremt virksomheden ønsker dette. Mødemateriale, herunder den skriftlige præsentation, vil dog være affattet på dansk.

Som afslutning på den indledende markedsundersøgelse udarbejder Økonomistyrelsen et afsluttende notat, hvoraf opsamling på processen samt eventuel supplerende information m.v. vil fremgå. I notatet redegøres bl.a. for forløbet af den indledende markedsundersøgelse, herunder hvilke emner, der har været drøftet, samt hvilke aktører der har været involveret. Notatet offentliggøres på overstående hjemmeside.

Mødeantal: Der forventes afholdt individuelle møder med 5 virksomheder. Såfremt flere end 5 virksomheder anmoder om deltagelse i markedsdialogen, vil udvælgelsen ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, så virksomhederne er repræsentative for markedet i forhold til erfaring med kreditkortløsninger til større kunder.

Den indledende markedsundersøgelse vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger. I det omfang der i forbindelse med de afholdte møder oplyses om forhold, som ikke fremgår af det forud for mødet fremsendte skriftlige materiale, vil disse oplysninger efterfølgende blive offentliggjort i et afsluttende notat, jf. ovenfor, således at virksomheder som ikke er udvalgt til eller ikke har anmodet om at deltage i den indledende markedsundersøgelse, sikres adgang til de samme oplysninger.

Såfremt flere virksomheder ønsker at deltage, vil Økonomistyrelsen overveje en skriftlig markedsdialog, hvor eventuelle øvrige leverandører kan indsende skriftlige besvarelser af spørgerammen med angivelse af en rimelig frist herfor.

Frist: Virksomheder, som har interesse i at deltage i den indledende markedsundersøgelse, kan sende anmodning om deltagelse til skbobs@oes.dk. Fristen for at sende en anmodning om at deltage i den indledende markedsundersøgelse er d. 26. januar 2023, klokken 12.00 (dansk tid)

Økonomistyrelsen ser gerne, at der til virksomhedens anmodning vedlægges en kort beskrivelse af virksomheden i forhold til erfaring med kreditkortløsninger til større kunder.

Økonomistyrelsen forbeholder sig ret til at anmode virksomheder, som har fremsendt en anmodning om deltagelse, om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der kan deltage i det ovenfor omtalte dialogmøde.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023