Υπηρεσίες - 351641-2017

08/09/2017    S172

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Ασφαλίσεις ανθρωπίνων πόρων και ιατρική υποστήριξη για τον όμιλο ΕΤΕπ

2017/S 172-351641

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: 2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Armand Marie-Helene
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Τηλέφωνο: +352 4379-1
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.bei.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2875
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ασφαλίσεις ανθρωπίνων πόρων και ιατρική υποστήριξη για τον όμιλο ΕΤΕπ.

Αριθμός αναφοράς: MHA-1414.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο όμιλος ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) στοχεύει στην επιλογή παρόχων υπηρεσιών αφενός για τη χορήγηση ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης για διάφορες κατηγορίες κινδύνου εξ ονόματος των μελών του προσωπικού του ομίλου ΕΤΕπ, και αφετέρου ιατρική υποστήριξη και επαναπατρισμό των μελών προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ασφάλιση ιατρικών εξόδων σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας και εργατικού ατυχήματος, κατ' αποκοπή ποσό για τυχαίο θάνατο ή αναπηρία σε περίπτωση θανάτου και αναπηρίας που προήλθε από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66512000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων και υγείας
66512220 Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
66511000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
75313000 Επιδόματα αναπηρίας
75311000 Επιδόματα ασθενείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ασφαλιστική κάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο όμιλος ΕΤΕπ επιθυμεί να εγγραφεί σε πρόγραμμα ασφάλισης «προσωπικών κινδύνων» εξ ονόματος του οικείου προσωπικού και άλλων δικαιούχων όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων, για την κάλυψη ατυχημάτων (είτε τα εν λόγω ατυχήματα είναι εργατικά ή όχι), καθώς και επαγγελματικών ασθενειών που προκύπτουν σε οποιαδήποτε τοποθεσία του κόσμου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχές για περιπτώσεις θανάτου από φυσικά αίτια

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
66511000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ασφαλιστική κάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ως μέρος της συλλογικής συμφωνίας ασφάλισης, ο όμιλος ΕΤΕπ επιθυμεί να προσφέρει στα μέλη του προσωπικού του προσωπικές παροχές για περιπτώσεις θανάτου από φυσικά αίτια. Θάνατοι κατόπιν αυτοκτονίας πρέπει επίσης να καλύπτονται.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ιατρική υποστήριξη και επαναπατρισμός μελών του προσωπικού και εξαρτώμενων προσώπων

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66512220 Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
85141000 Υπηρεσίες παρεχόμενες από ιατρικό προσωπικό
85142000 Παραϊατρικές υπηρεσίες
60443000 Υπηρεσίες διάσωσης από τον αέρα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Παροχή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η υπηρεσία περιλαμβάνει ιατρική καθοδήγηση, ιατρική υποστήριξη και οργάνωση του επαναπατρισμού για όλες τις περιπτώσεις, εξαιρουμένων των μελών προσωπικού ή/και εξαρτώμενων προσώπων που βρίσκονται σε αποστολή για τον όμιλο ΕΤΕπ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/10/2017
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/10/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατόπιν αιτήματος, το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/08/2017