Diensten - 351641-2017

08/09/2017    S172

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Verzekering van personele middelen en verlening van medische bijstand ten behoeve van de EIB-groep

2017/S 172-351641

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: 2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Armand Marie-Helene
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefoon: +352 4379-1
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bei.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2875
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzekering van personele middelen en verlening van medische bijstand ten behoeve van de EIB-groep.

Referentienummer: MHA-1414.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De EIB-groep (de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds) wil dienstverleners selecteren om enerzijds te zorgen voor groepsverzekeringsdekking in een aantal risicocategorieën ten behoeve van het personeel van de EIB-groep en anderzijds te voorzien in medische bijstand en repatriëring voor personeelsleden en afhankelijke personen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzekering van medische kosten bij beroepsziekte of een ongeval op het werk; uitkeringen voor overlijden of handicap als gevolg van een ongeval of een beroepsziekte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
66512220 Medische verzekeringen
66511000 Levensverzekeringen
75313000 Invaliditeitsuitkeringen
75311000 Uitkeringen bij ziekte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Voornaamste plaats van uitvoering:

wereldwijde verzekeringsdekking.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De EIB-groep wil een persoonlijke verzekering voor en namens haar personeel en andere begunstigden afsluiten, als beschreven in de aanbestedingsstukken, om (beroeps)ongevallen en beroepsziekten te dekken die zich waar ook ter wereld voordoen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uitkeringen bij natuurlijk overlijden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
66511000 Levensverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Voornaamste plaats van uitvoering:

wereldwijde verzekeringsdekking.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Als onderdeel van haar collectieve verzekeringsovereenkomst wil de EIB-groep haar personeelsleden uitkeringen aanbieden bij natuurlijk overlijden. Overlijdensgevallen als gevolg van zelfmoord moeten ook worden gedekt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medische bijstand en repatriëring voor personeelsleden en afhankelijke personen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512220 Medische verzekeringen
85141000 Diensten verleend door medisch personeel
85142000 Paramedische diensten
60443000 Luchtreddingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Voornaamste plaats van uitvoering:

wereldwijde dienstverlening.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst bestaat uit medische begeleiding, medische hulp en organisatie van repatriëring in alle situaties, met uitzondering van een personeelslid dat en/of een van hem afhankelijk persoon die op missie is voor de EIB-groep.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/10/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/10/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt op verzoek verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/08/2017