Služby - 351641-2017

08/09/2017    S172

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Poistenie ľudských zdrojov a zdravotná pomoc pre skupinu EIB

2017/S 172-351641

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98 – 100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2950
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Armand Marie-Helene
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefón: +352 4379-1
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bei.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2875
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poistenie ľudských zdrojov a zdravotná pomoc pre skupinu EIB.

Referenčné číslo: MHA-1414.
II.1.2)Hlavný kód CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Skupina EIB (Európska investičná banka a Európsky investičný fond) plánuje vybrať poskytovateľov služieb na poskytnutie, po prvé, skupinového poistenia na niekoľko kategórií rizík v prospech zamestnancov skupiny EIB a, po druhé, zdravotnej pomoci a repatriácie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poistenie zdravotných nákladov v prípade chorôb z povolania a pracovných úrazov; paušálne sumy na smrť a invaliditu v prípade smrti a zdravotného postihnutia následkom úrazu alebo choroby z povolania

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66512000 Úrazové a nemocenské poistenie
66512220 Zdravotné poistenie
66511000 Služby životného poistenia
75313000 Invalidné príspevky
75311000 Nemocenské príspevky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Celosvetové poistné krytie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Skupina EIB by chcela získať predplatné individuálneho rizikového poistenia osôb v záujme jej zamestnancov a iných užívateľov podľa určenia v zmluvných podmienkach a pokrytie úrazov (čo sa týka buď úrazov z povolenia, alebo nie), ako aj chorôb z povolania, ktoré sa vyskytujú kdekoľvek vo svete.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpory pri prirodzenej úmrtí

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66510000 Poisťovacie služby
66511000 Služby životného poistenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Celosvetové poistné krytie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Ako súčasť kolektívnej poistnej zmluvy si želá skupina EIB ponúknuť svojim zamestnancom podporu v prípade prirodzeného úmrtia zamestnanca. Smrť následkom samovraždy musí byť taktiež zahrnutá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zdravotná pomoc a repatriácia pre zamestnancov a ich príslušníkov

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66512220 Zdravotné poistenie
85141000 Služby poskytované lekárskym personálom
85142000 Služby stredného zdravotníckeho personálu
60443000 Letecká záchranná služba
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Celosvetové poskytovanie služieb.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby pozostávajú zo zdravotného návodu, lekárskej pomoci a organizovania repatriácie vo všetkých situáciách, okrem prípadu zamestnanca a/alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý je na misii pre skupinu EIB.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/10/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/10/2017
Miestny čas: 11:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na požiadanie sa hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytne písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/08/2017