Доставки - 351864-2019

26/07/2019    S143    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Ксерографска хартия

2019/S 143-351864

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Комисия за защита на потребителите
121516918
пл. „Славейков“ № 4а
София
1000
България
Лице за контакт: Мая Димитрова
Телефон: +359 29330553
Електронна поща: m.dimitrova@kzp.bg
Факс: +359 29884218
код NUTS: BG

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kzp.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.kzp.bg/obshtestveni-porachki/dostavka-na-nereciklirana-kopirna-hartiya-za-nuzhdite-na-kzp

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: контролна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на КЗП

II.1.2)Основен CPV код
30197644
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на КЗП въз основа на рамково споразумение № СПОР-10/23.4.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 16 991.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нерециклирана копирна хартия, формат А4 (500 листа в опаковка), необходими количества — 4 045 броя, нерециклирана копирна хартия, формат А3 (500 листа в опаковка), необходими количества — 5 броя

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът е сключен въз основа на рамково споразумение № СПОР-10/23.4.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 006-008926
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 44
Наименование:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на КЗП

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Плесио Компютърс“ ЕАД
131262158
ул. „Ангел Кънчев“ № 5
София
1000
България
Телефон: +359 29397147
Електронна поща: viliev@plesio.bg
Факс: +359 80018300
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.plesio.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 17 400.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 991.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019