Dostawy - 351901-2017

08/09/2017    S172    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Zbrojenia

2017/S 172-351901

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Malinowska – Mum
Tel.: +48 323513300
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Faks: +48 323513309
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www..srk.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.srk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Część I – XI.

Numer referencyjny: CZOK/36/17
II.1.2)Główny kod CPV
44430000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część I: Dostawa prowadników stalowych – Pompownia „Siemianowice”.

Część II: Dostawa zawieszeń – Pompownia „Siemianowice”.

Część III: Dostawa elementów zbrojenia szybowego do wymiany w szybie „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”.

Część IV: Dostawa siatek kompozytowych do wymiany przepierzenia przedziału drabinowego szybu „EWA” – Pompownia „Szombierki”.

Część V: Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem – Pompownia „Szombierki”.

Część VI: Dostawa prowadnic tocznych do skipoklatki – Pompownia „Szombierki”.

Część VII: Dostawa zawieszeń liny wyrównawczej – Pompownia „Powstańców Śl. – Bytom I”

Część VIII: Dostawa prowadników do szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”.

Część IX: Dostawa siatek kompozytowych do wymiany przepierzenia przedziału drabinowego szybu

„Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”.

Część X: Dostawa elementów zbrojenia szybowego do wymiany w szybie Jan III – Pompownia „Dębieńsko”.

Część XI: Dostawa prowadnic tocznych – Pompownia „Dębieńsko”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa prowadników stalowych – Pompownia „Siemianowice”.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia „Siemianowice” obejmuje dostawę materiałów na pompownię Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Chorzów, ul. Wiejska 5.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwaranja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zawieszeń – Pompownia „Siemianowice”.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Pompownia Siemianowice” Chorzów, ul. Wiejska 5.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elementów zbrojenia szybowego do wymiany w szybie „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Pompownia Siemianowice” Chorzów, ul. Wiejska 5.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa siatek kompozytowych do wymiany przepierzenia przedziału drabinowego szybu „EWA” – Pompownia „Szombierki”.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Szyb EWA” – Pompownia „Szombierki”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem – Pompownia „Szombierki”.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia Stacjonarna „Szombierki” 41 –907 Bytom. ul. Zabrzańska 7.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa prowadnic tocznych do skipoklatki – Pompownia „Szombierki”.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia Stacjonarna „Szombierki” 41-907 Bytom. ul. Zabrzańska 7.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zawieszeń liny wyrównawczej – Pompownia „Powstańców

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I” Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa prowadników do szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia „Dębieńsko” , Czerwionka – Leszczyny, ul. 3-go maja 44.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa siatek kompozytowych do wymiany przepierzenia przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia „Dębieńsko” , Czerwionka – Leszczyny, ul. 3-go maja 44.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elementów zbrojenia szybowego do wymiany w szybie Jan III – Pompownia „Dębieńsko”.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia „Dębieńsko” , Czerwionka – Leszczyny, ul. 3-go maja 44.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa prowadnic tocznych – Pompownia „Dębieńsko”.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44430000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownia „Dębieńsko” , Czerwionka – Leszczyny, ul. 3-go maja 44.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że urzędującego członka jego organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej i prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zmówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Podmioty zagraniczne

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 1:

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w zakresie nw. części:

Część I, III, V, VI, VII, VIII, XI wartości minimum: 100 000 PLN.

Część II, IV, IX, X wartości minimum: 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

a) należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną dostawą w ramach jednej umowy polegającą na dostawie:

dla części I:

— prowadników stalowych do górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 20 000 PLN

dla części II:

— zawieszeń do górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 100 000 PLN brutto,

dla części III:

— elementów zbrojenia szybowego górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 10 000 PLN brutto

dla części IV:

— siatek z tworzywa sztucznego do przedziałów drabinowych w szybach górniczych o wartości minimum 80 000 PLN brutto

dla części V:

— prowadników stalowych wraz z osprzętem górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 25 000 PLN brutto

dla części VI:

— prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych o wartości dla minimum 20 000 PLN

dla części VII:

— zawieszeń liny wyrównawczej górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 30 000 PLN brutto,

dla części VIII:

— prowadników stalowych górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 30 000 PLN brutto

dla części IX:

— siatek z tworzywa sztucznego do przedziałów drabinowych w szybach górniczych o wartości minimum 50 000 PLN brutto

dla części X:

— elementów zbrojenia szybowego górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 70 000 PLN brutto

dla części XI:

— prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych o wartości minimum 8 000 PLN brutto

wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 066-123771
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca dla części I,II, III, V, VI, VII,VIII, X i XI udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, co Wykonawca potwierdza w treści oświadczenia stanowiącego druk „Oferta”.

2. Wykonawca dla części IV i IX udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, co Wykonawca potwierdza

w treści oświadczenia stanowiącego druk „Oferta”.

3. Wykonawca winien dla:

a ) Części I, V, VIII wykazać się posiadaniem certyfikatu zarządzania jakością

w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2 oraz świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym zakład do wykonywania konstrukcji stalowych w klasie I, wg normy PN-B-06200.

b) Części II i VII wykazać się posiadaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz PN-N 18001 (bezpieczeństwo

i higiena pracy). Wykonawca winien być certyfikowany w branży: górnictwo i kopalnictwo.

4. Oferowany wyrób w zakresie Część IV i IX winien spełniać wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku

w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń co Wykonawca winien potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

5. Wykonawca winien złożyć stosowny dokument w zakresie Część IV i IX zamówienia

a) potwierdzający, że oferowany przedmiot spełnia wymagania trudnopalności, nietoksyczności i antyelektrostatyczności zgodnie z § 28 pkt. 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu

w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2017 r. poz 1118)

b) potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań normy PN – G – 46222. Dokument ma być wystawiony przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub jednostkę badawczą w tym zakresie.

6. Wykonawca w przypadku dostawy równoważnej winien posiadać w do oferty:

a) dla Części II i VII opinię (ekspertyzę) rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego zawierającą jednoznaczne stwierdzenie o możliwości zastosowania przedmiotowych zawieszeń w/w górniczym wyciągu szybowym.

b) dla Części VI i XI opinię (ekspertyzę) rzeczoznawcy WUG ds. naczyń wyciągowych zawierającą jednoznaczne stwierdzenie o możliwości zastosowania przedmiotowych prowadnic w naczyniach wyciągowych szybu „EWA” i „Jan III”,

7. Dostarczony przedmiot zamówienia w zakresie Części II, IV, VI, VII, IX, XI winien:

a) posiadać możliwość stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych węgla kamiennego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

b) być wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych

i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich

co Wykonawca winien potwierdzić poprzez złożenie stosownego Oświadczenia.

1. Wykonawca dla części I,II, III, V, VI, VII,VIII, X i XI udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, co Wykonawca potwierdza w treści oświadczenia stanowiącego druk „Oferta”.

2. Wykonawca dla części IV i IX udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, co Wykonawca potwierdza

w treści oświadczenia stanowiącego druk „Oferta”.

3. Wykonawca winien dla:

a ) Części I, V, VIII wykazać się posiadaniem certyfikatu zarządzania jakością

w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2 oraz świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym zakład do wykonywania konstrukcji stalowych w klasie I, wg normy PN-B-06200.

b) Części II i VII wykazać się posiadaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz PN-N 18001 (bezpieczeństwo

i hi.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl

Adres internetowy: www.srk.com.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2017