Services - 35193-2022

21/01/2022    S15

Poland-Raciąż: Refuse and waste related services

2022/S 015-035193

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA RACIĄŻ
National registration number: 130378048
Postal address: ul. Kilińskiego 2
Town: Raciąż
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Postal code: 09-140
Country: Poland
E-mail: gbienkowska@gminaraciaz.pl
Telephone: +48 236791280
Fax: +48 236791275
Internet address(es):
Main address: www.gminaraciaz.pl
Address of the buyer profile: www.gminaraciaz.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: administracja samorządowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychpochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raciąż w 2022 roku

Reference number: RRG.271.12.2021.GB
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raciąż w 2022 r.

Zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Raciąż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne;

2) odbieranie odpadów komunalnych z jednego stacjonarnego PSZOK w Koziebrodach (odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie);

3) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych;

4) odbieranie odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, znajdujących się na terenie gminy Raciąż tj.:

przystanków autobusowych,

placów zabaw i otwartych stref aktywności;

10) Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru w 2022 r. – ok. 1800 Mg.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 628 673.24 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Main site or place of performance:

gmina wiejska Raciąż

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raciąż, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż, oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Raciąż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

- segregowane odpady komunalne;

2) odbieranie odpadów komunalnych z jednego stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koziebrodach (odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie);

3) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych;

4) odbieranie odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, znajdujących się na terenie gminy Raciąż tj.:

5) przystanków autobusowych,

6) placów zabaw i otwartych stref aktywności;

na terenie Gminy Raciąż obowiązuje pojemnikowo – workowy system zbiórki odpadów komunalnych.

liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach – 6 108 (stan na dzień 8 listopada 2021 roku),

liczba nieruchomości – ok. 2 200

Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru w 2021 r. – ok. 1 800 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 220-578974
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychpochodzących z nieruchomości zamieszkałychna terenie Gminy Raciąż w 2022 roku

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
National registration number: PL 5670004126
Postal address: ul. Mickiewicza 4
Town: Płońsk
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Postal code: 09-100
Country: Poland
E-mail: zamowienia@pgk.plonsk.pl
Telephone: +48 236624278
Fax: +48 236624278
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 1 836 000.00 PLN / Highest offer: 1 836 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224577801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224577801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022