Varer - 351937-2019

26/07/2019    S143

Danmark-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2019/S 143-351937

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Andersen Kovacs
E-mail: cha@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kopi og Print

Sagsnr.: 50.10
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende indkøb af printere og multifunktionsmaskiner og dertil knyttede produkter og serviceydelser benævnt 50.10 Kopi og print ved et offentligt udbud.

Rammeaftalen retter sig mod Statslige Institutioner, Kommuner og øvrige offentligretlige organer.

Der udbydes to delaftaler:

Delaftale 1: Små printere og multifunktionsmaskiner,

Delaftale 2: Store printere og multifunktionsmaskiner.

Karakteristisk for de to delaftaler er, at Delaftale 1 indeholder de mindre »skrivebordsmodeller« og et begrænset katalog af tilvalgsydelser i form af forbrugsstoffer og administrationssoftware. Delaftale 2 indeholder de større printere og MFP’er med et udførligt katalog af tilvalgsfunktioner, serviceaftaler, software og mulighed for tilkøb af »Follow Me«-løsninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 800 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Små Printere og Multifunktionsmaskiner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 er rettet mod de tilbudsgivere, der primært står stærkt på printermarkedet. Disse mindre maskiner er kendetegnet ved at være forholdsvis simple og billige at indkøbe og servicere af kunderne selv. Rammeaftalens sortiment består af 5 printermodeller og 3 modeller af multifunktionsmaskiner (MFP). Der skal tilbydes 1 sort/hvid printer og 1 sort/hvid MFP. Herudover skal der tilbydes 4 farveprintere og 2 farve MFP’ere.

Til hver model maskine skal der tilbydes en række nærmere specificerede forbrugsstoffer (toner, tromler og øvrige forbrugsstoffer).

Aftalen omfatter ikke serviceaftaler, men alene mulighed for at tilkøbe teknikerassistance til en tilbudt timepris og mulighed for tilkøb af administrationssoftware. Delaftalens hovedfokus er således på det »rene« køb og salg af maskiner og forbrugsstoffer, der i udgangspunktet bestilles af kunden selv, men som kan genbestilles automatisk, hvis maskinerne integreres på kundens netværk.

De forpligtede kunders aftagerforpligtelse, omfatter hele det tilbudte sortiment.

Hele sortimentet på delaftale 1 er obligatorisk for tilbudsgiverne og fremgår af delaftalens Bilag C. Tilbudsgiverne skal således tilbyde hele sortimentet, for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

De tilbudte produkter og ydelser skal overholde de krav, der er fastsat i Bilag B, B.1, B.2, kravspecifikation, modelspecifikke krav og svanemærkekriterier og skal leveres på de vilkår, der fremgår af aftalen med tilhørende bilag.

Den udbudte rammeaftale tildeles en enkelt leverandør. Vilkårene for Kundernes efterfølgende tildeling af leveringskontrakter til leverandøren på rammeaftalen er beskrevet i bilag D til rammeaftalen.

Rammeaftalen er en centralt koordineret aftale. Dette indebærer, at rammeaftalen omfatter en aftageforpligtelse for staten i medfør af Cirkulære om indkøb i staten (CIR nr. 9453 af 10.5.2017). En række institutioner, samt en række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er dog undtaget fra aftageforpligtelsen, og kan gøre brug af rammeaftalen frivilligt. De har således alene en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen.

Rammeaftalen er endvidere en fælleskommunal aftale. Dette indebærer, at rammeaftalen omfatter en aftageforpligtelse for kommuner, der er abonnent hos SKI, og som har tilsluttet sig rammeaftalen forud for udbudstidspunktet.

SKIs abonnenter har ved tilslutningen haft mulighed for at undtage sig tilslutning på Delaftale 1 og dermed kun forpligte sig på Delaftale 2. Der henvises til rammeaftalens Bilag A, Kundeliste.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Laveste evalueringstekniske pris / Vægtning: 100 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Store Printere og Multifunktionsmaskiner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
30200000 Edb-maskiner og -artikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 er rettet mod leverandørmarkedet for store multifunktionsmaskiner og printere og med kapacitet til at administrere serviceforpligtelser tilknyttet til disse. Aftalens hovedsortiment består af 4 printermodeller og 10 modeller af multifunktionsmaskiner (begge maskintyper i både farve og sort/hvid).

Multifunktionsmaskiner:

Sortimentet består af 4 sort/hvid MFP’er og 6 farve MFP’er.

Til hver tilbudt multifunktionsmaskine skal der tilbydes serviceaftale med 8 times tilkald. Der skal ligeledes tilbydes en serviceaftale for »Follow Me«-løsningen, ligeledes med 8 timers tilkald.

Endvidere består sortimentet af en række tilkøb, hvor kunden har mulighed for at tilvælge en række supplerende tekniske funktioner ved maskinerne, heriblandt f.eks. fax, mulighed for trådløst print, automatisk toner- og forbrugsstofbestilling, ekstra tonerkit mv. Disse ydelser skal ligeledes tilbydes for hver af de tilbud-te maskiner.

Printere:

Sortimentet består af 2 stort/hvid printere og 2 farveprintere.

Til hver tilbudt printer skal der tilbydes serviceaftale med 8 times tilkald.

Endvidere består sortimentet af tilkøbsmuligheder, hvor kunden har mulighed for at tilvælge en række supplerende tekniske funktioner ved maskinerne, heriblandt f.eks. ekstra papirkapacitet, automatisk fejlmeddelelse og ekstra tonerkit. Disse ydelser skal ligeledes tilbydes for hver af de tilbudte maskiner.

Generelt:

Sortimentet består ud over multifunktionsmaskinerne og printerne og de ovenfor oplistede tilknyttede produkter af en række ydelser, der kan tilkøbes uafhængigt af maskinkøb.

Disse ydelser vedrører sikkerhed, installation, uddannelse af personale, håndtering af brugt udstyr, flytning/omplacering, ekspresservice, tonerbestilling, tælleraflæsning, fejlmelding, administrationssoftware, lånemaskine og teknikertimepris.

De tilbudte serviceaftaler er 5-årige, og der er mulighed for tilkøb af 2 gange 12 måneders forlængelse af serviceperioden således, at serviceaftalen maksimalt kan løbe i maskinens forventede levetid på 7 år. Der er tale om en branchestandard med baggrund i produkternes forventede levetid.

Hele sortimentet på Delaftale 2 er obligatorisk for tilbudsgiverne og fremgår af delaftalens Bilag C. Tilbudsgiverne skal således tilbyde hele sortimentet, for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

De tilbudte produkter og ydelser skal overholde de krav, der er fastsat i Bilag B, B.1, B.2, kravspecifikation, modelspecifikke krav og svanemærkekriterier og skal leveres på de vilkår, der fremgår af aftalen med tilhørende bilag. De tilbudte printere skal være af samme producentmærke og leveres fabriksnye og driftsklare.

Den udbudte rammeaftale tildeles flere leverandører, og SKI forventer at tildele rammeaftalen til 3 leverandører. SKI indgår en rammeaftale med hver af de tildelte leverandører. Disse vil udgøre parallelle rammeaftaler. Vilkårene for Kundernes efterfølgende tildeling til leverandørerne på de parallelle rammeaftaler er beskrevet i bilag D til rammeaftalen.

Rammeaftalen er en centralt koordineret aftale. Dette indebærer, at rammeaftalen omfatter en aftageforpligtelse for staten. En række institutioner, samt en række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er dog undtaget fra aftageforpligtelsen, og kan gøre brug af rammeaftalen frivilligt.

Rammeaftalen er endvidere en fælleskommunal aftale. Dette indebærer, at rammeaftalen omfatter en aftageforpligtelse for kommuner, der er abonnent hos SKI, og som har tilsluttet sig rammeaftalen forud for udbudstidspunktet.

SKIs abonnenter har ved tilslutningen haft mulighed for at undtage sig tilslutning på Delaftale 1. Der henvises til rammeaftalens Bilag A.

De forpligtede kunders aftagerforpligtelse, omfatter hele det tilbudte sortiment med undtagelse af Follow me-løsninger, der - henset til deres egenskaber og det medfølgende behov for kunderne for at have ensretning på dette område – er gjort frivillige for samtlige kunder på aftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Laveste evalueringstekniske pris / Vægtning: 100 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-177397
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.10 Kopi og Print 2019
Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Små Printere og Mulitfunktionsmaskiner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 80 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.10 Kopi og Print 2019
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Store Printere og Multifunktionsmasknier

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S
CVR-nummer: 38635212
Postadresse: Lautrupvang 2B
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 720 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.10 Kopi og Print 2019
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Store Printere og Multifunktionsmasknier

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 720 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.10 Kopi og Print 2019
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Store Printere og Multifunktionsmaskiner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ricoh Danmark A/S
CVR-nummer: 56470417
Postadresse: Delta Park 37
By: Vallensbæk
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 720 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135 og 136. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU) er gjort til obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (»self-cleaning«), såfremt dette er relevant.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 til de enkelte delaftaler: Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 650 - 800 mio. DKK. Den samlede anslåede værdi for Delaftale 1 er 65 - 80 mio. DKK og den samlede anslåede værdi på Delaftale 2 er 585 - 720 mio. DKK. De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallernes nedre grænse er således udtryk for SKI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens og delaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallernes øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen og delaftalerne i deres løbetid. Henset til at intervallerne er udtryk for kvalificerede skøn, vil den konkrete omsætning på rammeaftalen dog kunne afvige fra intervallerne, og således ligge både over intervallernes øvre grænse og under intervallernes nedre grænse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det i afsnit IV.1.3) angivne antal deltagere i rammeaftalen er udtryk for det samlede antal deltagere på tværs af de to delaftaler. Se under de enkelte delaftaler for oplysninger om antal deltagere i den enkelte delaftale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/07/2019