Services - 35199-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bielsko-Biała: Architectural services for buildings

2022/S 015-035199

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
National registration number: PL
Postal address: Lipnicka 26
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Magdalena Zabost
E-mail: przetargi@zgm.eu
Telephone: +48 334757725
Fax: +48 334990611
Internet address(es):
Main address: http://www.zgm.eu/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłown. budynków wraz z oficynami przy ul. Jana Sobieskiego 37 w Bielsku-Białej.

Reference number: ZGM/DZ-MZ/175/2021/ADM
II.1.2)Main CPV code
71221000 Architectural services for buildings
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących remont wraz z termomodernizacją i przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynków z oficynami przy ul. Jana Sobieskiego 37 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, która będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia, w rozumieniu art. 103 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych i instalacyjnych, w tym również zamówień finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

Budynek składa się z kamienicy frontowej wybudowanej w roku 1834, oficyny wybudowanej w 1909 roku oraz komórek lokatorskich znajdujących się w oficynie wybudowanych w 1930r. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących remont wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynków wraz z oficynami przy ul. Jana Sobieskiego 37 w Bielsku-Białej (zwanych dalej „robotami”) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, obejmującej w szczególności:

a) projekt architektoniczno-budowlany,

b) projekt zagospodarowania działki / terenu,

c) projekt techniczny,

d) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,

e) inne opracowania wg specyfikacji zawartej w zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej zwanym dalej „zakresem rzeczowym dokumentacji”, stanowiącym załącznik nr 3a do Specyfikacji,

zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”,

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektów: architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania działki / terenu oraz technicznego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zakresem określonym w § 8 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu i przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-656842
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 1. Podmiot uprawniony.

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy, w szczególności:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia.

§ 2. Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022