Services - 35208-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Paskov: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-035208

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Město Paskov
National registration number: 00297062
Postal address: Nádražní 700
Town: Paskov
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 739 21
Country: Czechia
Contact person: Miroslav Švancar, administrátor VZ
E-mail: svancar@administracezakazek.cz
Telephone: +420 773909080
Internet address(es):
Main address: http://www.mesto-paskov.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-paskov
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování města Paskov a Oprechtic“ - 2. vyhlášení

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT, na odkanalizování neřešených lokalit Paskova a Oprechtic.

Projektová dokumentace na kanalizaci bude členěna na několik částí:

1. zkapacitnění MČOV Paskov

2. odkanalizování místní části Oprechtice včetně MČOV Oprechtice

3. lokalita ul. Záříčí - stoka C, C1, C2,

4. lokalita Neužilní - stoka A3, A3.1, A3.4

5. lokalita Mitrovice stoka 2.5,

6. lokalita Bělská stoka A2, A2.3, A2.4

7. lokalita ul. Žabeňská stoka C3

8. lokalita ul. Zahradní stoka B4, B4.1

9. lokalita ul. Rudé armády stoka A1.1

Dále v článku VI.3) Další informace

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 380 850.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Místem odevzdání výstupů činnosti vybraného dodavatele je sídlo zadavatele, Nádražní 700, 739 21 Paskov

II.2.4)Description of the procurement:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT, na odkanalizování neřešených lokalit Paskova a Oprechtic.

Projektová dokumentace na kanalizaci bude členěna na několik částí:

1. zkapacitnění MČOV Paskov

2. odkanalizování místní části Oprechtice včetně MČOV Oprechtice

3. lokalita ul. Záříčí - stoka C, C1, C2,

4. lokalita Neužilní - stoka A3, A3.1, A3.4

5. lokalita Mitrovice stoka 2.5,

6. lokalita Bělská stoka A2, A2.3, A2.4

7. lokalita ul. Žabeňská stoka C3

8. lokalita ul. Zahradní stoka B4, B4.1

9. lokalita ul. Rudé armády stoka A1.1

Dále v článku VI.3) Další informace

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: ZKUŠENOST DODAVATELE / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-523681
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KONEKO, spol. s r.o.
National registration number: 00577758
Postal address: Výstavní 2224/8
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 70900
Country: Czechia
E-mail: koneko@koneko.cz
Telephone: +420 603437993
Internet address: http://www.koneko.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 380 850.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 23 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

1) GEOoffice, s.r.o., IČO: 28567978, U Cementárny 1207/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, podíl na plnění VZ 8% - inženýrsko - geologický, hydrogeologický

2) Ing. Josef Nycz, CSc., IČO: 14568781, Záchranářů 1257, 735 14 Orlová, podíl na plnění VZ 5% - geodetické zaměření

3) PROSPECT spol. s.r.o., IČO: 14616688, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, podíl na plnění VZ 10% - elektro část

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Dokumentace bude zpracována do 6 samostatných částí tak, aby tyto bylo možné realizovat nezávisle na sobě, dle potřeb a finančních možností zadavatele.

Dělení projektu:

Projekt A: zkapacitnění MČOV Paskov

Projekt B: odkanalizování místní části Oprechtice včetně MČOV Oprechtice

Projekt C: lokalita ul. Záříčí - stoka C, C1, C2

Projekt D: lokalita Mitrovice stoka 2.5

Projekt E: lokalita Neužilní - stoka A3, A3.1, A3.4, lokalita Mitrovice stoka 2.5, lokalita Bělská stoka A2, A2.3, A2.4,

Projekt F: lokalita ul. Žabeňská stoka C3, lokalita ul. Zahradní stoka B4, B4.1, lokalita ul. Rudé armády stoka A1.1

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DÚR, DSP a DPS.

Projektová dokumentace bude obsahovat projekty domovních přípojek.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s § 36 odst. 1 a § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Součástí předmětu veřejné zakázky je:

a) doložení dokladů o projednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy;

b) zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace, bude-li to dle povahy předmětu veřejné zakázky vyžadováno;

c) poskytnutí součinnosti zpracovatele dokumentace zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti zájemců o vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace);

d) provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě ověřené projektové dokumentace;

e) poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022