Services - 35209-2022

21/01/2022    S15

Poland-Łódź: Road transport services

2022/S 015-035209

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Lokali Miejskich
Postal address: al. Kościuszki 47
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-514
Country: Poland
Contact person: Jarosław Gąsiorek
E-mail: j.gasiorek@zlm.lodz.pl
Telephone: +48 426287000
Internet address(es):
Main address: www.zlm.lodz.pl
Address of the buyer profile: http://www.zlm.lodz.pl/bip/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja samorządowa
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie nieruchomościami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich związanych z wykonywaniem opróżniania lokali wolnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, opróżnianiem części wspólnych

Reference number: DZP.26.1.257.2021
II.1.2)Main CPV code
60100000 Road transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania ZLM związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali: mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-ów w zakresie:

• załadunku gruzu lub innych nieczystości pozostawionych przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i ich wywóz na wysypisko odpadów,

• usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi transportowe związane z opróżnianiem lokali RON Wschód

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
60100000 Road transport services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

RON Wschód

II.2.4)Description of the procurement:

1. Świadczenie usług transportowych w rejonie działania RON związanych z: wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych, eksmisji lub przeprowadzki do lokalu wskazanego przez Zamawiającego z lokali: mieszkalnych i użytkowych wraz z przynależnymi do nich komórkami w zakresie:

— wyniesienia ruchomości znajdujących się w lokalu oraz w pomieszczeniu przynależnym do lokalu (tj. piwnica, komórka, wspólny przedpokój itp.), a w przypadku eksmisji wcześniejsze spakowanie ruchomości w worki Wykonawcy,

— załadunku wyniesionych ruchomości na środek transportu pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

— transportu zabezpieczonych przed uszkodzeniem ruchomości do wskazanego lokalu na terenie miasta Łodzi,

— wniesienia przetransportowanych ruchomości do wskazanego lokalu,

— wywozu pozostawionych śmieci i zbędnych ruchomości z lokalu wolnego przeznaczonego do opróżnienia, a także po przeprowadzonej eksmisji lub przeprowadzce na składowisko odpadów komunalnych, bądź zeskładowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego,

— pozamiatania opróżnianego pomieszczenia po wykonaniu ww. czynności.

2. Świadczenie usług transportu doraźnego w rejonie działania RON-u w zakresie:

— załadunku gruzu pozostawionego przez osoby nieznane na terenie nieruchomości zarządzanych/administrowanych przez ZLM i jego wywóz na wysypisko odpadów,

— usunięcie gabarytów z części wspólnych nieruchomości, w szczególności strychów, piwnic, klatek schodowych, komórek itp.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. W ramach przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji polegającego na zlecaniu usług określonych w umowie podstawowej, gdy wyniknie to z potrzeb Zamawiającego w sytuacji wykorzystania wartości umowy w okresie jej obowiązywania.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.

3. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50 % wartości zamówienia.

3. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli Wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail:

6. Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż termin obowiązywania umowy.

7. Zasady dotyczące realizacji i rozliczenia zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 237-624527
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Usługi transportowe związane z opróżnianiem lokali RON Wschód

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), III.2) kryteria kwalifikacji, kryteria udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia.

2.Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków, informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w rozdziale XX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587011
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022