Services - 352228-2018

10/08/2018    S153

Denmark-Ballerup: Military vehicles and associated parts

2018/S 153-352228

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Postal address: Lautrupbjerg 1-5
Town: Ballerup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
E-mail: jek@kammeradvokaten.dk
Telephone: +45 72575999
Internet address(es):
Main address: www.fmi.dk
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aftale om modificering af 3 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr

II.1.2)Main CPV code
35400000 Military vehicles and associated parts
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

FMI agter at indgå en aftale om modificering af 3 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr, herunder reetablering af de 3 køretøjers grundkonfiguration. Piranha 3 køretøjerne, som er udviklet og produceret af Dynamics European Land Systems MOWAG, anvendes på nuværende tidspunkt af det danske forsvar. FMI agter at indgå aftalen med Dynamics European Land Systems MOWAG i henhold til forsvarsdirektivets (direktiv 2009/81) artikel 28, stk. 1, litra e, jf. nærmere herom i punkt IV.1.1)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35412200 Armoured personnel carriers
35420000 Parts of military vehicles
35710000 Command, control, communication and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Se punkt II.1.4.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without publication of a contract notice
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

FMI ønsker at indgå kontrakt om modificering af 3 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr, herunder reetablering af de pågældende køretøjer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Dynamics European Land Systems MOWAG (”MOWAG”), som er udvikler og (ene)producent af Piranha 3 køretøjerne, da kontrakten på grund af tekniske årsager kun kan overdrages til denne leverandør.

Modificeringen af køretøjerne, samt integrationen af CIS-kommunikationsudstyret i det enkelte køretøj, udgør en særdeles kompleks opgave, som stiller endog meget store krav til leverandørens tekniske viden om og indsigt i køretøjernes grundlæggende konstruktion og konfiguration. En sådan viden opbygges alene ved adskillige års erfaringer og arbejde med køretøjer af den pågældende type. Denne kompleksitet sammenholdt med, at kun MOWAG har den fornødne dokumentation, og at MOWAG som den eneste er i besiddelse af den fornødne særlige og specifikke knowhow om køretøjernes konstruktion og egenskaber, medfører, at alene MOWAG kan løfte den pågældende opgave på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Det er her navnlig helt afgørende for køretøjernes operative funktionalitet, at der sikres fuld interoperabilitet mellem CIS-kommunikationsudstyret og køretøjernes øvrige systemer. Dette særligt begrundet i, at selv ganske små utilsigtede ændringer eller fejl i konfigurationen og i integrationen potentielt vil kunne have meget alvorlige konsekvenser for CIS-kommunikationsudstyrets og Piranha 3 køretøjernes funktionalitet og således også ultimativt for både personel- og materielsikkerhed.

Supplerende hertil er det FMIs vurdering, at et leverandørskifte/introduceringen af en ny køretøjsplatform (i form at blot 3 stk.) i Forsvarets køretøjsflåde ikke alene anses for urealistisk som følge af de heraf afledte eksorbitant høje omstillingsomstillinger, men også vil medføre operationelle og sikkerhedsmæssige risici.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Title:

Aftale om modificering af 3 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
06/08/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: General Dynamics European Land Systems-Mowag
Postal address: Unterseestrasse 65
Town: Kreuzlingen
NUTS code: 00 Not specified
Postal code: 8280
Country: Switzerland
E-mail: info.wheeledvehicles@gdels.com
Telephone: +41 716775500
Internet address: https://www.gdels.com/
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 15 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Datoen angivet i punkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere punkt. VI.4.3).

Værdien angivet i punkt. II.1.7) og V.2.4) er den af FMI estimerede værdi af kontrakten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i punkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postal address: Carl Jacobsens vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/08/2018