Services - 35224-2022

21/01/2022    S15

Poland-Rypin: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 015-035224

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rypin
National registration number: 910 866 749
Postal address: ul. Lipnowska 4
Town: Rypin
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-500
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Jarzębowska
E-mail: przetargi@rypin.pl
Telephone: +48 542809703
Fax: +48 542809700
Internet address(es):
Main address: www.bip.rypin.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reference number: RRW.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej należących do gminy Rypin, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z tabelami zawarty jest w SWZ w rozdziale 3.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 724 406.16 PLN / Highest offer: 1 724 406.16 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

Teren gminy Rypin.

II.2.4)Description of the procurement:

Teren gminy Rypin.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: termin płatności faktur / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin / Weighting: 30%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-554648
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: RRW.272.23.2021
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 910011344
Town: Rypin
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-500
Country: Poland
E-mail: sekretariat@pkkomes.pl
Telephone: +48 542802461
Fax: +48 542802755
Internet address: www.bip.pkkomes.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 892-000-10-83
Postal address: ul. E. Orzeszkowej 4
Town: Rypin
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-500
Country: Poland
E-mail: sekretariat@pkkomes.pl
Telephone: +48 542802461
Fax: +48 542802755
Internet address: www.bip.pkkomes.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 286 332.72 PLN
Lowest offer: 1 724 406.16 PLN / Highest offer: 1 724 406.16 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX u.p.z.p., przysługują wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 u.p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze

1) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

2) Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia

ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia

tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

3) Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania

odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

4) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4. Odwołanie

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

9. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wobec treści ogłoszeni

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022