Services - 35224-2022

21/01/2022    S15

Polska-Rypin: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 015-035224

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rypin
Krajowy numer identyfikacyjny: 910 866 749
Adres pocztowy: ul. Lipnowska 4
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jarzębowska
E-mail: przetargi@rypin.pl
Tel.: +48 542809703
Faks: +48 542809700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.rypin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Numer referencyjny: RRW.271.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej należących do gminy Rypin, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z tabelami zawarty jest w SWZ w rozdziale 3.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 724 406.16 PLN / Najdroższa oferta: 1 724 406.16 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Rypin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Teren gminy Rypin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-554648
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: RRW.272.23.2021
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 910011344
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pkkomes.pl
Tel.: +48 542802461
Faks: +48 542802755
Adres internetowy: www.bip.pkkomes.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 892-000-10-83
Adres pocztowy: ul. E. Orzeszkowej 4
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pkkomes.pl
Tel.: +48 542802461
Faks: +48 542802755
Adres internetowy: www.bip.pkkomes.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 286 332.72 PLN
Najtańsza oferta: 1 724 406.16 PLN / Najdroższa oferta: 1 724 406.16 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX u.p.z.p., przysługują wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 u.p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze

1) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

2) Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia

ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia

tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

3) Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania

odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

4) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4. Odwołanie

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

9. W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie wobec treści ogłoszeni

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022