Προμήθειες - 352268-2022

01/07/2022    S125

Ελλάδα-Ηλιούπολη Αττικής: Γαλακτοκομικά προϊόντα

2022/S 125-352268

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114
Πόλη: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: akaratz@ilioupoli.gr
Τηλέφωνο: +30 2109970069
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ilioupoli.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114
Πόλη: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: akaratz@ilioupoli.gr
Τηλέφωνο: +30 2109970069
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ilioupoli.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114
Πόλη: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: akaratz@ilioupoli.gr
Τηλέφωνο: +30 2109970069
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ilioupoli.gr
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Αριθμός αναφοράς: οικ. 16937/24-6-2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανοικτός Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 6/2022 του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), που αφορά στο συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό «τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών» #389.936,20€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%, ποσού #44.862,40# (εκτιμώμενης αξίας #345.073,80# χωρίς Φ.Π.Α)

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 345 073.80 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 5
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 167 428.25 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ii. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ii. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 69 801.90 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - iii. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15500000 Γαλακτοκομικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - iii. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 296.50 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 59 642.80 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 904.35 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/07/2022
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/07/2022
Τοπική ώρα: 13:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/06/2022