Services - 35227-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wierzchosławice: Household-refuse disposal services

2022/S 015-035227

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wierzchosławice
National registration number: PL217
Postal address: Wierzchosławice 550
Town: Wierzchosławice
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-122
Country: Poland
Contact person: Monika Madura
E-mail: zp@wierzchoslawice.pl
Telephone: +48 146319030
Fax: +48 146319045
Internet address(es):
Main address: http://www.wierzchoslawice.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy

Reference number: IRGDOŚ.271.1.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01),

b) papieru i tektury (kod 15 01 01, 20 01 01),

c) metalu (kod 15 01 04, 20 01 40),

d) tworzyw sztucznych (kod 15 01 02, 20 01 39),

e) szkła (kod 15 01 07, 20 01 02),

f) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 05, 15 01 06),

g) bioodpadów (kod 20 01 08, 20 02 01).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 288 085.80 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Gmina Wierzchosławice

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01),

b) papieru i tektury (kod 15 01 01, 20 01 01),

c) metalu (kod 15 01 04, 20 01 40),

d) tworzyw sztucznych (kod 15 01 02, 20 01 39),

e) szkła (kod 15 01 07, 20 01 02),

f) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 05, 15 01 06),

g) bioodpadów (kod 20 01 08, 20 02 01).

Zabudowa jednorodzinna

a. zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01)

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności od 120 l (ok. 90% gospodarstw domowych) do 240 l (ok. 10% gospodarstw domowych).

Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – co dwa tygodnie, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.

b. odpady komunalne odbierane selektywnie (kod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01)

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system czterech kolorowych worków. Worki służące do zbierania odpadów powinny być w następującej kolorystyce oraz powinny posiadać napis określający rodzaj zbieranych odpadów:

1) szkło – worki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”

2) odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych, metali - worki w kolorze żółtym z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

3) papier i tektura – worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”,

4) bioodpady – worki w kolorze brązowym z napisem „BIO”

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych segregowanych według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym – jeden raz w miesiącu. Bioodpady Wykonawca zobowiązany będzie odbierać tylko z tych gospodarstw domowych, których właściciele nie zadeklarowali posiadania kompostownika.

Zabudowa wielolokalowa

a. zmieszane odpady komunalne oraz popiół (kod 20 03 01)

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności od 120 l do 240 l. Ilość budynków wielolokalowych na terenie gminy Wierzchosławice wynosi 5. Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – jeden raz w tygodniu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.

b. odpady komunalne odbierane selektywnie (kod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01)

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej prowadzona będzie w systemie czterech worków z zachowaniem następującej kolorystyki:

1) szkło – worki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”,

2) odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych, metali - worki w kolorze żółtym z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

3) papier – worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”,

4) bioodpady – worki w kolorze brązowym z napisem „BIO”

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych segregowanych według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym – dwa razy w miesiącu.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Podstawa prawna zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W związku z wyczerpaniem środków w umowie zawartej w ramach zamówienia podstawowego skorzystano z zamówienia podobnego określonego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 8 października 2020 r. oraz w pkt II.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 199-482806 opublikowanego w dniu 13.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 199-482806
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FBSerwis Karpatia Sp. z o. o.
Postal address: ul. Odległa 8
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 721 858.50 PLN
Total value of the contract/lot: 386 828.62 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej, albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022