Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 352339-2018

11/08/2018    S154

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Αναβάθμιση του έργου και των λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές (SMIAP) στα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2018/S 154-352339

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: DG ITEC-ESIO-INFRAMGMT, plateau du Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Unit INFRAMGMT, KAD 05E013
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CFT-SMIAPII@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3801
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: KAD Building, Room 00D001
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CFT-SMIAPII@ep.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αναβάθμιση του έργου και των λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές (SMIAP) στα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμός αναφοράς: SMIAP-II
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
51314000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού βίντεο
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να αναθέσει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την αναβάθμιση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SMIAP) στα σώματά του.

Πρωταρχικός στόχος για τα συστήματα αυτά είναι η διανομή, μέσω μεγάλων, υψηλής ποιότητας, οθονών οροφής/ τοίχου, των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των συνόδων ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και άλλων συνεδριάσεων που διεξάγονται στα σώματα. Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού πληροφορικής σε κάθε ένα από τα δύο σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το πρώτο βρίσκεται στις Βρυξέλλες, το δεύτερο στο Στρασβούργο).

Η διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου είναι 11 μήνες.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32322000 Εξοπλισμός πολυμέσων
72514100 Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
32321200 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
32323100 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης
72611000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών
32321300 Οπτικοακουστικό υλικό
51314000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού βίντεο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στα δύο σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου το ένα βρίσκεται στις Βρυξέλλες, το άλλο στο Στρασβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πρβλ. Έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 132
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Πρβλ. Έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Πρβλ. Έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:

Τα συστήματα που πρόκειται να αναπτυχθούν αποτελούνται από ακριβό και ανθεκτικό εξοπλισμό. Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής τους είναι περίπου 10 χρόνια και η πολυπλοκότητα της λειτουργίας τους δικαιολογεί ετήσιες λειτουργίες και υπηρεσίες συντήρησης που καλύπτουν τον κύκλο ζωής τους. Η παράδοση αυτών των λειτουργιών και υπηρεσιών συντήρησης από έναν ανάδοχο σε άλλο θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένη για την ορθή διεξαγωγή των συνεδριάσεων και των ψηφοφοριών των σωμάτων.

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

KAD Building, reception area

L-2929 Λουξεμβούργο

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο τμήμα για τη διαχείριση της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση CFT-SMIAPII@ep.europa.eu. Δύναται να παραστεί μόνο 1 εκπρόσωπος. Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση.

Πρβλ. πλήρεις λεπτομέρειες στο "Όροι υποβολής προσφορών".

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα οργανώσει υποχρεωτικές επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο έγγραφο «Όροι υποβολής προσφορών» για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις επιτόπιες επισκέψεις.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/08/2018