Services - 35239-2022

21/01/2022    S15

România-Buzău: Servicii de cadastru

2022/S 015-035239

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Judetean Buzau
Număr naţional de înregistrare: 3662495
Adresă: Strada: Bălcescu Nicolae, nr. 48
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120260
Țară: România
Persoană de contact: Carolică Alexandru Dinu
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
Telefon: +40 238414112
Fax: +40 238725507
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.cjbuzau.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de cadastru, măsuratori topografice pentru întocmirea documentaţilor de carte funciară a drumurilor judetene terenuri şi constructii, din domeniul public al judetului, aflate în administrarea Consilului Judeţean Buzău.

Număr de referinţă: CJ –AP– S13
II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de prestari servicii avand ca obiect: “Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău - Acord-Cadru (4 ani) ”, conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Pentru gestionarea cât mai eficientă a bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al Autorității Administrative Locale - JUDEȚULUI BUZĂU , este necesară efectuarea de măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău identificarea şi individualizarea imobilelor terenuri și construcții, stabilirea limitelor și suprafețelor reale ale acestora şi înscrierea acestora în cartea funciară. De asemenea, necesitatea și oportunitatea achiziției rezidă și din perspectiva valorificării oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/ modernizarea infrastucturii și a altor obiective la care sunt necesare lucrări de investiții, una din condițiile de bază în accesarea acestor fonduri fiind înscrierea geometriei imobilelor în cartea funciară.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 886 800.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

Județul Buzău

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău - Acord-Cadru (4 ani)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Pentru experiența liderului/șefului de echipă se vor acorda maxim 10 puncte . / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 060-150827
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17066
Titlu:

Acord cadru de servicii de cadastru, măsurători topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din public a județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ACADASTRU ONLINE CONSULT
Număr naţional de înregistrare: RO40795550
Adresă: Strada Colentina, Nr. 8, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021174
Țară: România
E-mail: bogdan@academiadecadastru.ro
Telefon: +40 764124100
Adresă internet: http://www.academiadecadastru.ro/
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 425 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 886 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022