Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 352405-2021

13/07/2021    S133

Hiszpania-Alicante: Usługi bankowe i depozyt funduszy w euro

2021/S 133-352405

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8855
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8855
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi bankowe i depozyt funduszy w euro

Numer referencyjny: AO/001/21
II.1.2)Główny kod CPV
66112000 Usługi depozytowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Urząd zamierza zawrzeć umowy o usługi bankowe w celu przechowywania środków z maksymalnie 3 wykonawcami.

Urząd może zdeponować u każdego wykonawcy kwotę od 20 000 000 EUR do 50 000 000 EUR. Nie podejmuje się zobowiązań dotyczących salda, które zostanie utrzymane na firmowych rachunkach oszczędnościowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avda. Europa, 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest świadczenie następujących usług:

1) firmowe rachunki oszczędnościowe dla deponowania środków w euro;

2) internetowy system bankowy umożliwiający Urzędowi zarządzanie transferami i inwestycjami za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej instytucji finansowej;

3) miesięczne i roczne wyciągi z banków dla wszystkich rachunków w formacie elektronicznym;

4) kierownik ds. relacji, który będzie nadzorował wszystkie usługi i zarządzał nimi oraz zapewni sprawne wykonanie umowy, w tym regularne i/lub szczegółowe zlecenia Urzędu;

5) punkt pomocy technicznej jako pierwszy punkt kontaktowy na potrzeby wszelkich zapytań dotyczących codziennych działań bankowych;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Pkt 6.2.3 Zdolność prawna i regulacyjna: oferenci muszą być instytucjami bankowymi. Oferent musi przedstawić należycie podpisane i opatrzone datą przez upoważnionego przedstawiciela oświadczenie w ramach swojej oferty, że posiada zdolność prawną i regulacyjną umożliwiającą prowadzenie działalności niezbędnej do wykonania zamówienia.

Wybrany wykonawca musi przedstawić uprawnienie potwierdzające jego zdolność prawną i regulacyjną przed podpisaniem umowy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Oferenci muszą być instytucjami bankowymi.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: procurement@euipo.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami, zmianami lub odpowiedziami w trakcie procedury przetargowej.

W przypadku niedostępności lub zakłóceń w funkcjonowaniu elektronicznych środków komunikacji, o których mowa w pkt I.3), w ciągu ostatnich 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków wskazanym w pkt IV.2.2), instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu i opublikowania przedłużenia, pod adresem internetowym podanym w pkt I.3), bez uprzedniej publikacji sprostowania do niniejszego ogłoszenia. Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zamówieniem proszone są o złożenie zaproszenia do składania ofert pod adresem wskazanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji na temat publikacji nowych informacji lub dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman PO Box 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021