Tjenesteydelser - 352407-2014

Vis forkortet udgave

17/10/2014    S200

Belgien-Bruxelles: Analyser af værdien af den nye generation af e-forvaltningstjenester og af, hvordan den offentlige sektor kan blive innovationsrepræsentanter via IKT — SMART 2014/0066

2014/S 200-352407

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H3 — Offentlige tjenester
Postadresse: BU 31, kontor 02/066
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: fr. Rohen Mechthild, kontorchef
Mailadresse: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Telefon: +32 22963674
Fax: +32 22961740

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Analyser af værdien af den nye generation af e-forvaltningstjenester og af, hvordan den offentlige sektor kan blive innovationsrepræsentanter via IKT — SMART 2014/0066.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Genstanden for kontrakten er en undersøgelse, der skal analysere værdien af den nye generation af e-forvaltningstjenester og af, hvordan offentlige myndigheder kan blive innovationsrepræsentanter via IKT. Undersøgelsen skal:
i) udarbejde en taksonomi (kategorisering) af den nye generation af e-forvaltningstjenester på baggrund af aspekterne for åben forvaltning
ii) udføre en analyse af værdien, herunder omkostninger og fordele ved de forskellige grupper af den nye generation af e-forvaltningstjenester, også under hensyntagen til ikke-monetære fordele
iii) tilvejebringe en analyse, herunder anbefalinger, om, hvordan den offentlige sektor kan blive innovationsrepræsentant via IKT.
Undersøgelsens resultater skulle kunne give de offentlige myndigheder og beslutningstagerne evidens, der skal lette fremkomsten af en ny generation af e-forvaltningstjenester og bidrage til at opnå flere mål i handlingsplanen for e-forvaltning for 2011-2015, ikke mindst vedrørende øget indflydelse. Desuden skal undersøgelsen vejlede de offentlige myndigheder om styringen af innovation via IKT med henblik på at øge værdien i offentligheden.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Maksimumsværdi: 350 000 EUR.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 15 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Som angivet i udbudsmaterialet og udkastet til tjenesteydelseskontrakten.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Som angivet i udbudsmaterialet og udkastet til tjenesteydelseskontrakten.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Som angivet i udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
SMART 2014/0066.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
26.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 28.11.2014 - 13:00

Sted:

BU 31 (kontor 0/84).

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved den elektroniske åbning af bud. Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af bud, bedes informere fr. Caroline Loquerie herom pr. e-mail (cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu), pr. fax (+ 32 22961740) eller pr. brev senest 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horizon 2020 — EU's forsknings- og innovationsprogram.
VI.3)Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på adressen anført ovenfor i punkt I.1. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig, såfremt tilbudsgivere ikke lægger mærke til yderligere oplysninger vedrørende nærværende udbud, der offentliggøres på webstedet.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H3 — Offentlige tjenester, att. fr. Rohen Mechthild — kontorchef
Postadresse: BU 31, kontor 02/066
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Telefon: +32 22963674
Fax: +32 22961740
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.10.2014