Υπηρεσίες - 352407-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

17/10/2014    S200

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να καταστεί παράγοντας καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ — SMART 2014/0066

2014/S 200-352407

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, Μονάδα H3 — Δημόσιες υπηρεσίες
Ταχ. Διεύθυνση: BU 31, Γραφείο 02/066
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Υπόψη: κ. Rohen Mechthild, Προϊσταμένης μονάδας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22963674
Φαξ: +32 22961740

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες.
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να καταστεί παράγοντας καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ — SMART 2014/0066.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 11: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μια μελέτη η οποία θα αναλύει την αξία της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να καταστεί παράγοντας καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Η μελέτη:
i) θα παράσχει μια ταξινόμηση (κατηγοριοποίηση) της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των πτυχών ανοικτής διακυβέρνησης,
ii) θα εκπονήσει ανάλυση της αξίας, περιλαμβανομένου του κόστους και των οφελών των διαφόρων ομάδων της νέας γενιάς υπηρεσιών διακυβέρνησης, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τα μη χρηματικά οφέλη, και
iii) θα παράσχει ανάλυση, περιλαμβανομένων των συστάσεων, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να καταστεί παράγοντας καινοτομίας μέσω των ΤΠΕ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για τους δημόσιους φορείς διοίκησης και τους φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να διευκολύνουν την εμφάνιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νέας γενιάς και να συμβάλουν στην επίτευξη διαφόρων στόχων του σχεδίου δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2011–2015, ιδίως σχετικά με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Επιπλέον, η μελέτη θα παράσχει καθοδήγηση προς τους δημόσιους φορείς διοίκησης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ για την ενίσχυση της δημόσιας αξίας.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων, 73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Μέγιστη αξία: 350 000 EUR.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στο υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσιών.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στο υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσιών.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
SMART 2014/0066.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2013/S 252-441252 της 31.12.2013

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
26.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 28.11.2014 - 13:00

Τόπος:

BU 31 (Γραφείο 0/84).

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για κάθε υποψήφιο μπορεί να παραστεί στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών πρέπει να ενημερώσουν την κ. Caroline Loquerie μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu) ή μέσω φαξ (+32 22961740) ή μέσω επιστολής τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.1. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο όσον αφορά στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, Μονάδα H3 — Δημόσιες υπηρεσίες, υπόψη κ. Rohen Mechthild — Προϊσταμένης μονάδας
Ταχ. Διεύθυνση: BU 31, Γραφείο 02/066
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22963674
Φαξ: +32 22961740
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
7.10.2014