Szolgáltatások - 352407-2014

Normál nézet megjelenítése

17/10/2014    S200

Belgium-Brüsszel: Az e-kormányzati szolgáltatások új generációja értékének és annak elemzése, hogy az állami szektor hogyan válhat az IKT által az innováció mozgatójává – SMART 2014/0066

2014/S 200-352407

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, H3. Egység – Közszolgálatok
Postai cím: BU 31, 02/066 sz. iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Rohen Mechthild asszony, egységvezető
E-mail: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Telefon: +32 22963674
Fax: +32 22961740

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Kommunikációs hálózatok, tartalmak és technológia.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az e-kormányzati szolgáltatások új generációja értékének és annak elemzése, hogy az állami szektor hogyan válhat az IKT által az innováció mozgatójává – SMART 2014/0066.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés tárgya egy olyan tanulmány, amely elemzi az e-kormányzati szolgáltatások új generációjának értékét és azt, hogy az állami szektor hogyan válhat az innováció mozgatójává az IKT által. A tanulmányban a következőket elvégezni:
(i) taxonómia (rendszertan) készítése az e-kormányzati szolgáltatások új generációja vonatkozásában a nyílt kormányzati aspektusok alapján;
(ii) elemzés készítése az e-kormányzati szolgáltatások új generációja különféle csoportjainak értékéről azok költségeit és hasznát is tartalmazóan, figyelembe véve a nem pénzügyi előnyöket; valamint
(iii) elemzés készítése arra vonatkozó ajánlásokat tartalmazóan, hogy az állami szektor hogyan válhat az innováció mozgatójává az IKT segítségével.
A tanulmány eredményei bizonyítékként szolgálnának a köztisztviselők és szakpolitika-formálók számára az újgenerációs e-kormányzati szolgáltatások elősegítéséhez és a 2011–2015 közötti e-kormányzati cselekvési terv (elsősorban felhatalmazásbeli) céljai megvalósításának támogatásához. Emellett a tanulmány iránymutatást nyújt a köztisztviselők számára abban a kérdésben, hogy miként fordítsák hasznukra az IKT-n keresztül az innovációt a közszolgálati érték növelése területén.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások, 73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Maximális érték: 350 000 EUR.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 15 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt és a szolgáltatási szerződés tervezetét.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt és a szolgáltatási szerződés tervezetét.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
SMART 2014/0066.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 252-441252 31.12.2013

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
26.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.11.2014 - 13:00

Hely:

BU 31 (0/84 iroda).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus tenderbontáson ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő vehet részt. A tenderbontáson részt venni kívánó ajánlattevők értesítsék Caroline Loquerie asszonyt e-mailen (cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu), faxon (+32 22961740) vagy levélben legalább 48 órával az ülést megelőzően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Horizon 2020 – Az EU kutatási és innovációs programja.
VI.3)További információk
A pályázati dokumentáció az I.1. pontban megadott címen érhető el. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók figyelmét elkerüli a weboldalon közzétett, az ajánlati felhívással kapcsolatos további információ.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes félnek küldött értesítést, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válását követő 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Európai Bizottság, Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, H3. Egység – Közszolgáltatások, címzett: Rohen Mechthild asszony – Egységvezető
Postai cím: BU 31, 02/066 iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Telefon: +32 22963674
Fax: +32 22961740
Internetcím: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.10.2014