Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 352504-2020

27/07/2020    S143

Polska-Warszawa: Usługi analizy

2020/S 143-352504

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 122-299680)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 363189625
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gałecka
E-mail: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Faks: +48 225838850
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mgm.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”

Numer referencyjny: BA.WZP.2611.4.2020.MC
II.1.2)Główny kod CPV
71620000 Usługi analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1938), w odniesieniu do zagrożenia powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 122-299680

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: