Usługi - 352543-2020

27/07/2020    S143

Polska-Oświęcim: Usługi inżynieryjne

2020/S 143-352543

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 119-289374)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Adres pocztowy: ul. St. Wyspiańskiego 10
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ganobis-Całus
E-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Tel.: +48 338449734 / 33449713
Faks: +48 338449600
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.oswiecim.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”

Numer referencyjny: SZP.272.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostek ewidencyjnych: Brzeszcze – miasto, Brzeszcze – obszar wiejski i Chełmek – obszar wiejski w podziale na 2 części:

— część 1 – obejmuje jednostki ewidencyjne: Brzeszcze – miasto i Brzeszcze – obszar wiejski,

— część 2 – obejmuje jednostkę ewidencyjną: Chełmek – obszar wiejski.

Praca każdej z części zostanie wykonana w dwóch etapach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-289374

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2020

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: