Услуги - 352582-2020

27/07/2020    S143

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 143-352582

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Латинка Никовска
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 9405452
Факс: +359 9405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/10-18-068/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Референтен номер: 10-18-068
II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 235-537971

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-02-29-448
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 70019099
Факс: +359 26516569
Интернет адрес: www.starpost.info
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 30 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен в резултат на процедура, проведена чрез вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено рамково споразумение на Централния орган за покупки № СПОР-25/4.10.2017 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по условията на допълнително споразумение № РД-02-29-448(2)/26.03.2020 г. и № РД-02-29-448(3)/30.06.2020 г. към договор № РД-02-09-448/30.11.2018 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 30 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 121162565
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: veselin.lazarov@starpost.info
Телефон: +359 70019099
Факс: +359 26516569
Интернет адрес: www.starpost.info
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договорът се изменя по следния начин:

Чл. 4 (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на действие до сключването на нов договор от индивидуалния възложител въз основа на ново рамково споразумение или до изчерпване на предвидения финансов ресурс, което от двете обстоятелства настъпи първо.

(2) Срокът за изпълнение на услугите е от 25.01.2019 г. или от датата на сключване на договора (ако се сключи след тази дата) до датата на изтичане на срока на действие на договора — до сключването на нов договор от индивидуалния възложител, въз основа на ново рамково споразумение или до изчерпване на предвидения финансов ресурс, което от двете обстоятелства настъпи първо.“

Чл. 32 се изменя така: „1. с изтичане на срока на действие на договора — със сключването на нов договор от индивидуалния възложител, въз основа на ново рамково споразумение или с изчерпване на предвидения финансов ресурс, което от двете обстоятелства настъпи първо.“

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № РД-02-29-448/30.11.2018 г. за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключен след провеждане на вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). С писмо от 16.06.2020 г. ЦОП уведомява МРРБ, че все още не е сключено ново рамково споразумение със същия предмет. За да се обезпечат нуждите на възложителя, следва да се удължи срокът на действащият индивидуален договор в рамките на разполагаемия ресурс до сключването на нов договор с изпълнител по ново рамково споразумение. Изложените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и не променят цялостния характер на сключения договор, поради което е приложима хипотезата нa чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN