Obras - 352586-2018

11/08/2018    S154    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Suwałki: Trabajos de construcción de carreteras

2018/S 154-352586

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 133-302052)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Suwałki
790671030
ul. Mickiewicza 1
Suwałki
16-400
Polonia
Persona de contacto: Izabela Skorupska
Teléfono: +48 875628272
Correo electrónico: zp@um.suwalki.pl
Fax: +48 875628098
Código NUTS: PL843

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.um.suwalki.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy

Número de referencia: ZP.271.62.2018
II.1.2)Código CPV principal
45233120
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami.

2. Stopień zaawansowania zrealizowanych prac przedstawia geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót na dzień 11.6.2018 r., którą należy uwzględnić w wycenie robót. W załączniku nr 6 do SIWZ w formie tabelarycznej wymieniono zakresy robót występujące w dokumentacji technicznej a nie objęte zakresem zamówienia.

3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 roboty drogowe z niezbędną infrastrukturą,

Część 2 most przez rzekę Czarną Hańczę,

Część 3 tunel pod torami.

4. Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:

a) SIWZ,

b) Dokumentacja projektowa,

c) SST,

d) Istotne postanowienia umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 133-302052

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 21.8.2018 r. do godz. 10:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego).

Léase:

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 24.8.2018 r. do godz. 10:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego).

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: