Services - 35259-2022

21/01/2022    S15

Poland-Borowa: Refuse and waste related services

2022/S 015-035259

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Borowa
National registration number: 8171980498
Postal address: Borowa 223
Town: Borowa
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 39-305
Country: Poland
Contact person: Bogusław Gaździak
E-mail: srodowisko@borowa.pl
Telephone: +48 175815516
Fax: +48 175815377
Internet address(es):
Main address: https://www.borowa.bip.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BOROWA

Reference number: RGO.271.8.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Borowa w okresie od 01.01.2022 r.

do 31.12.2022 r.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 939 384.25 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Teren wiejskiej gminy Borowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Orientacyjną ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie realizacji zamówienie tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi około 1.100,00 Mg, z czego:

niesegregowane odpady komunalne – 690,0 Mg,

odpady ulegające biodegradacji – 15,0 Mg,

pozostałe odpady komunalne – 395,00 Mg (w tym odpady segregowane).

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowa. Zakres zamówienia dotyczy: odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01, zbieranych z częstotliwością jeden raz na 4 tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do października jeden raz na 2 tygodnie; odpadów zbieranych selektywnie 1 raz w miesiącu: papier i tektura (15 01 01, 20 01 01), metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe (15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 20 01 39, 20 01 40), szkło bezbarwne i kolorowe (15 01 07, 20 01 02,); odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (20 01 08, 20 02 01) zbierane z częstotliwością jeden raz na 4 tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do października jeden raz na 2 tygodnie; odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36), zużytych opon (16 01 03) – obwoźna zbiórka odpadów i ich odbiór spod posesji właścicieli nieruchomości, 1 raz w roku; odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Borowej i innych odpadów komunalnych wymienionych w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie przewiduje wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych i PSZOK w kontenery KP7 (w ilości ok 3 szt.). Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi około 1.100,00 Mg. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 1320. Szacunkowa ilość nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne przewidzianych do obsługi wynosi około 75.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 209-547541
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
National registration number: 8672078171
Postal address: Strefowa 8
Town: Tarnobrzeg
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-400
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 939 384.25 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławczas
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022