Доставки - 352663-2014

Компактен изглед

17/10/2014    S200

България-София: Компютърно оборудване

2014/S 200-352663

Българската народна банка, 000694037, пл. „Княз Александър I“ № 1, пл. „Княз Александър I“ № 1, На вниманието на: Зорница Гочева, тел. +359 29141552 — по процедурата;Людмил Аначков 0291451307 - по предмета, София1000, България. Телефон: +359 291451552. Факс: +359 291451459. Адрес за електронна поща: gocheva.z@bnbank.org

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 4.10.2014, 2014/S 191-336517)

Относно:
CPV:30230000 Компютърно оборудване, 30236000 Различни видове компютърен хардуер

Компютърно оборудване

Различни видове компютърен хардуер

Вместо: 

II.2.1) Общо количество или обем:

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 317 250 BGN

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие в процедурата е в размер на 23 170 лв. (двадесет и три хиляди сто и седемдесет лева) или тяхната равностойност в евро в размер на евро 11 846.63 (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и шест евро и шестдесет и три евроцента). Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Кандидатът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSF, а ако кандидатът представя гаранцията за участие в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Deutsche Bank, Frankfurt.

Ако кандидатът представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по - малко от 250 (двеста и петдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на заявлението за участие.

В случай че кандидатът представи банкова гаранция в нея следва да е посочено условието, при което Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител (чл. 61, ал. 1 от ЗОП).

В банковата гаранция следва да са посочени още следните условия, в съответствие с чл. 61, ал. 2 от ЗОП, при които възложителят има право да я усвои, а именно ако участникът:

- оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

- определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка;

Когато кандидатът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума преведена по горепосочената банкова сметка или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, при условия и срок на валидност, съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката 2 317 250 лева без ДДС.

Да се чете: 

II.2.1) Общо количество или обем:

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 5 440 190 BGN

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие в размер на 23 170 BGN или тяхната равностойност в евро в размер на 11 846,63 EUR. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, а ако участникът представя гаранцията за участие в евро, паричната сума трябва да бъде преведена по следната сметка: IBAN: DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Банкова сметка: 10092334950000, Deutsche Bank, Frankfurt.

Ако участникът представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по-малко от 15 календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

В банковата гаранция следва да е посочено условието, при което възложителят има право да я задържа до решаване на спора, когато участникът в процедурата за обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител (чл. 61, ал. 1 от ЗОП).

В банковата гаранция следва да са посочени още следните условия, в съответствие с чл. 61, ал. 2 от ЗОП, при които възложителят има право да я усвои, а именно ако участникът:

— оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

— определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и 62 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума преведена по горепосочената банкова сметка или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, при условия и срок на валидност, съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката 5 440 190 BGN без ДДС.

Друга допълнителна информация

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля направете справка със съответната тръжна документация.

В проекта на договор, който е неразделна част от документацията за участие се променя в чл. 9, ал. 1 от раздел VIII. „Гаранция за изпълнение“ думите „прогнозната стойност на поръчката 2 317 250 BGN без ДДС“ се заменят с думите „прогнозната стойност на поръчката 5 440 190 BGN без ДДС“.