Suministros - 352666-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Equipo de control, seguridad, señalización e iluminación

2018/S 154-352666

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Ján Podmajerský
Teléfono: +421 258311054
Correo electrónico: jan.podmajersky@ndsas.sk
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ndsas.sk

Dirección del perfil de comprador: http://http://www.uvo.gov.sk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica.

Número de referencia: 60303-15/17-JP
II.1.2)Código CPV principal
34990000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, t.j. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na dotknutých PDZ a dopravných zariadeniach PS 206.58 Riadenie dopravy počas záručnej doby v rozsahu a podľa harmonogramu servisných činností uvedenom v Prílohe č. 2 Harmonogram výkonu technického servisu, ktorú predloží uchádzač vo svojej ponuke.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 690 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45112000
50230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Cesta I/11A Čadca obchvat mesta od križovatky Oščadnica po križovatku Čadca TESCO (vrátane tunela Horelica). Podrobné vymedzenie miesta plnenia je v časti B.1 a časti B.3 súťažných podkladov.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, t.j. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na dotknutých PDZ a dopravných zariadeniach PS 206.58 Riadenie dopravy počas záručnej doby v rozsahu a podľa harmonogramu servisných činností uvedenom v Prílohe č. 2 Harmonogram výkonu technického servisu, ktorú predloží uchádzač vo svojej ponuke.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 690 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 134
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

K bodu II.2.7):

Predpokladaný termín dodania:

— dĺžka trvania prác od odovzdania staveniska po ukončenie diela je 134 dní,

— výkon technického servisu dodávaných zariadení bude vykonávaný počas záručnej doby v rozsahu 24 mesiacov (2 roky) odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

Predpokladaný termín dodania tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru je v r. 2018. Ak z objektívnych dôvodov nebude možné predmet zákazky/dielo, alebo jeho časť vykonať v období r. 2018, termín realizácie predmetu zákazky/diela alebo jeho časti sa presunie do nasledujúceho kalendárneho roka na základe trvania zmluvy o dielo.

Podrobné vymedzenie predpokladaného termínu plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace.

5.Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6.Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t.j. Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy tuneloch) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

V zozname úspešných dodávok alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodaného tovaru, zmluvné množstvo tovaru, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za vykonanie diela. Uchádzač predloží u osoby zodpovednej za plnenie zmluvy doklad o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (resp. Vyhlášky č. 718/2002 Z. z.). Uchádzač predloží uvedený doklad v úradne osvedčenej kópii.

Od zodpovedných osôb žiadame predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie Elektrotechnika na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky alebo Revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického pre technické zariadenie skupiny E2, trieda objektu A.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.

Uchádzač predloží min. 1 osobu za požadovaného experta: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela, ktorý musí splniť podmienky bližšie definované v minimálne požadovanej úrovni štandardov.

3.Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Odôvodnenie (§ 38 ods. 5 ZVO):

Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže:

K bodu 1: skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre poskytnutie požadovanej služby v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.

K bodu 2: že osoby, ktoré budú zodpovedné za zhotovenie predmetu zákazky sú dostatočne odborne spôsobilé na poskytnutie predmetných služieb.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Pre účely splnenia podmienky účasti uvedenej:

1.)v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, podbod 1:

Musí uchádzač preukázať realizáciu predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy v tuneloch) v celkovom objeme min. 115 000,00 EUR bez DPH za rozhodné obdobie.

V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov dodaného tovaru spadajúceho do rozhodného obdobia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

2.)v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, podbod 2:

Kľúčový expert: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela, musí spĺňať:

a)minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania,

b)minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom

c)minimálne 1 preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov v pozícii experta, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom nižšie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom,

Bližšia špecifikácia:

Z uchádzačom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služby, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za poskytnutie služby alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého z uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

a)meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby,

b)názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby alebo ekvivalentného dokladu

c)čas realizácie projektu /plnenia zmluvy (t. j. mesiac, rok),

d)stručný popis predmetu projektu/zmluvy,

e)stručný rozsah činnosti, ktoré príslušná osoba zodpovedná za poskytnutie služby zabezpečovala,

f)tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Informácie o priebehu elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

V súlade s § 54 ods. 3 ZVO otváranie ponúk podľa § 52 ZVO bude neverejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

1.1 Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov formou:

— emailu, osobne alebo poštou, osobne budú súťažné podklady poskytované po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 11.00 hod. na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

1.2 Náležitosti kompletnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:

— žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,

— žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,

— určenie kontaktnej osoby, telefón, emailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,

— podpis oprávnenej osoby.

Registrácia oprávneného záujemcu do evidencie záujemcov nastane po doručení kompletnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018