Suministros - 352667-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gliwice: Equipo y material informático

2018/S 154-352667

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 106
Teléfono: +48 322789175
Correo electrónico: przetargi@io.gliwice.pl
Código NUTS: PL229

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.io.gliwice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisaną własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem JEDZ, który musi zostać złożony w formie elektronicznej.
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Kancelaria, pok. nr 134
Gliwice
44-100
Polonia
Correo electrónico: przetargi@io.gliwice.pl
Código NUTS: PL229

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Número de referencia: DO/DZ-381-1-133/18
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

— w zakresie zadania nr 1 zawiera formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz „Parametry techniczne” stanowiące załącznik nr 3.1 do SIWZ,

— w zakresie zadania nr 2 zawiera formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz „Parametry techniczne” stanowiące załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputery, monitory, napędy CD, laptopy

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30214000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, POLSKA, Magazyn Działu Informatyki.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz „Parametry techniczne” stanowiące załącznik nr 3.1 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

— deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE) – dotyczy pozycji nr 1, nr 2 oraz nr 5 w zadaniu,

— oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie normy Energy Star wersja 6.1 – dotyczy pozycji nr 1 w zadaniu,

— oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie normy Energy Star wersja 6.0 – dotyczy pozycji nr 5 w zadaniu,

— oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z programem EPEAT na poziomie GOLD wraz z wydrukiem ze strony internetowej potwierdzającym wpis oferowanego produktu w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dotyczy pozycji nr 1 oraz nr 5 w zadaniu,

— oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z Dyrektywą Unijną RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S. A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych” pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodność z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – dotyczy pozycji nr 1 oraz nr 5 w zadaniu,

— certyfikatu ISO 9001 lub innego zaświadczenia/dokumentu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) z normami jakościowymi odpowiadającymi normie ISO 9001 (potwierdzającego wykonanie produktu w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001) – dotyczy pozycji nr 1 oraz nr 5 w zadaniu,

— certyfikatu ISO 14001 lub innego zaświadczenia/dokumentu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) z normami jakościowymi odpowiadającymi normie ISO 14001 (potwierdzającego wykonanie produktu w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 14001) – dotyczy pozycji nr 5 w zadaniu,

— certyfikatu Microsoft (potwierdzającego zgodność produktu z systemem operacyjnym nie gorszym niż Windows 10) – dotyczy pozycji nr 5 w zadaniu,

— oświadczenia dystrybutora, że oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski – dotyczy wszystkich pozycji w zadaniu.

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch etapach.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komputery i klawiatury medyczne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237460
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, POLSKA, Magazyn Działu Informatyki.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz „Parametry techniczne” stanowiące załącznik nr 3.2 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

— deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE) – dotyczy obu pozycji w zadaniu,

— oświadczenia dystrybutora, że oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na rynek europejski – dotyczy obu pozycji w zadaniu.

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,

— dla zadania nr 1: co najmniej jedną dostawę komputerów stacjonarnych na kwotę min. 1 000 000,00 PLN brutto,

— dla zadania nr 2: co najmniej jedną dostawę medycznych komputerów pasywnych na kwotę min. 30 000,00 PLN brutto.

Zamawiający poprzez wykonaną dostawę rozumie dostawę - której część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż określona powyżej.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym powyżej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, ma obowiązek przeliczyć je na PLN. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu:

— zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, w przypadku, gdy umowa trwa nadal należy przyjąć aktualną datę, w której nastąpiło spełnienie lub przekroczenie wartości, o której mowa w warunku udziału w postępowaniu,

— w przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.9.2002 r. – W sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz.Urz. NBP z 2013 r. poz. 18).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy Ci wykażą łącznie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,

— dla zadania nr 1: co najmniej 1 dostawę komputerów stacjonarnych na kwotę min. 1 000 000,00 PLN brutto,

— dla zadania nr 2: co najmniej 1 dostawę medycznych komputerów pasywnych na kwotę min. 30 000,00 PLN brutto.

Pozostałe zapisy jak w ust. 1.

3. Pozostałe zapisy jak w rozdziale VI SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) wykazu dostaw wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący:

— w zakresie zadania nr 1 załącznik nr 7.1

— w zakresie zadania nr 2 załącznik nr 7.2

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy stanowiącej:

— w zakresie zadania nr 1 załącznik nr 7.1 do SIWZ

— w zakresie zadania nr 2 załącznik nr 7.2 do SIWZ

3. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Budynek Główny Dyrekcji, Parter, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Sala Narad, pokój nr 103.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenia niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - zwanego „JEDZ”. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. Informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie Krajowym w zakresie część III D JEDZ-a - art. 24 ust. 1. pkt. 13 lit a), art.24 ust. 1 pkt. 14, art. 24 ust. 1. pkt. 21, art. 24 ust. 1 pkt. 22, art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Oświadczenie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia Zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczeń Wykonawcy o których mowa w SIWZ w rozdziale VII w ust. 3 pkt. 3.2 ppkt. 5-7) SIWZ

5. Dokumentów o których mowa w części II.2.4 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 niniejszego rozdziału, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dania publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w skutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018