Lieferungen - 352670-2022

Submission deadline has been amended by:  450091-2022
01/07/2022    S125

die Slowakei-Bratislava: Personalcomputer

2022/S 125-352670

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31340822
Postanschrift: Brečtanová 1
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83007
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Ing. Katarína Bašnárová
E-Mail: verejneobstaravanie@tipos.sk
Telefon: +421 259419248
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tipos.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/443506
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443506
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Obchodná spoločnosť prevádzkujúca číselné lotérie, internetové hry a iné hazardné hry.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb_2

Referenznummer der Bekanntmachung: TIPOS_Nákup IT_2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom tejto zákazky je nákup novej, doposiaľ nepoužívanej výpočtovej techniky.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 400 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je nákup novej, doposiaľ nepoužívanej výpočtovej techniky. Minimálne technické parametre jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 400 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

2. V súlade s § 32 ods. 3 zákona uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a teda požaduje preukázanie dokladov v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) až f) zákona.

3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona.

V prípade, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu zverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate, za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len "posledné 3 hospodárske roky") v minimálnej súhrnnej výške 300 000,00 EUR za všetky požadované hospodárske roky.

2. Prehľad o celkovom obrate uchádzač predloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu o ich zverejnení na predmetnej stránke. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou informácie bol uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.

V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia

verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona v spojitosti s § 35 a § 36 zákona - opisom opatrení použitých uchádzačom na

zabezpečenie kvality.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 zákona v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 3 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť nahttps://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dňu zverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu 1:

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich podmienok účasti:

Zoznamom dodaných tovarov uchádzač preukáže dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 300 000,- EUR bez DPH.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, lehotu plnenia, cenu poskytnutých služieb v EUR bez DPH ku dňu predkladania ponuky a registračné číslo tejto referencie.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj dodané tovary, ktoré presahujú stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname zmlúv uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

Predmetnú podmienku účasti môže uchádzač preukázať ako jednou zmluvou, tak aj viacerými resp. rôznou kombináciou, z ktorej/ktorých však bude vyplývať splnenie minimálnej požadovanej úrovni štandardov všetkých hodnôt.

V prípade, ak dodané tovary realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

K bodu 2:

2.1 Uchádzač predloží platný Certifikát 9001:2015 Systém manažérstva kvality v oblasti informačných technológií alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

2.2 Uchádzač predloží platný Certifikát 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S. vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia.

Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. Certifikát musí vychádzať z platných slovenských technických noriem (STN), alebo z noriem členských štátov EÚ (EN). Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu v súlade s § 35 ako aj § 36 zákona.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/08/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/08/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otváranie ponúk sa uskutoční formou "on-line" sprístupnenia ponúk.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk, pričom systém EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt je v rámci časti IV JED-u Podmienky účasti oprávnený vyplniť iba globálny údaj pre všetky podmienky účasti. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač využil predvyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu poskytnutý a uverejnený verejným obstarávateľom vo formáte .xml v profile predmetnej zákazky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému EVO.

3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie

splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na

základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške

15.000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené vo Zväzku 1, Časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov,

Článok III Príprava ponuky, bod 20 Zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

5. Nakoľko sa v tejto súťaži uskutoční on-line sprístupnenie ponúk, záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií -

celková cena v EUR bez DPH.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/06/2022