Suministros - 352678-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wohyń: Paquetes de software médico

2018/S 154-352678

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Suchowoli
538-16-12-227
48 Kuraszew
Wohyń
21-310
Polonia
Persona de contacto: Jan Trubalski
Teléfono: +48 833530364
Correo electrónico: sekretariat-suchowola@o2.pl
Fax: +48 833530364
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://szpitalsuchowola.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://szpitalsuchowola.bip.lubelskie.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych przez Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

II.1.2)Código CPV principal
48180000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest wykonanie instalacji teletechnicznych, wyposażenie i konfiguracja serwerowni, dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 256 361.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie instalacji teletechnicznych, wyposażenie i konfiguracja serwerowni

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48822000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL811
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Suchowoli, Kuraszew 48, 21–310 Wohyń, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem cz. nr I zamówienia jest wykonanie instalacji teletechnicznych, wyposażenie i konfiguracja serwerowni

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

48822000-6 Serwery komputerowe

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 301 994.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0007/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem użytkowym.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL811
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Suchowoli, Kuraszew 48, 21–310 Wohyń, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem cz. nr II zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania użytkowego.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego

30213300-8 Komputer biurkowy

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

30231300-0 Monitory ekranowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30216110-0 Skanery komputerowe.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 151 942.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0007/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL811
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Suchowoli, Kuraszew 48, 21–310 Wohyń, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem cz. nr III zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 802 424.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0007/17-00

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej dla cz. nr I i II zamówienia.

Natomiast w przypadku cz. nr III zamówienia, Zamawiający ustanawia następujące warunki udziału w postępowaniu postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

3. zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu;

2) Minimalne warunki dotyczące zdolności zawodowej:

Minimalne warunki dotyczące osób biorących udział w wykonaniu zamówienia:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje do realizacji zamówienia:

A) Kierownik projektu (1 osoba) – o następującym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym:

• certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami,

• udział w co najmniej jednym (1) wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej opartej o przeglądarkę www dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na stanowisku kierownika Projektu o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy) złotych brutto.

B) Specjalista A w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej dla ZOZ (minimum 3 osoby) – o następującym doświadczeniu zawodowym:

• udział w co najmniej jednym (1) wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej opartej o przeglądarkę www dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na stanowisku kierownika Projektu o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy) złotych brutto.

C) Specjalista B w zakresie konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego (minimum 2 osoby) posiadające następujące doświadczenie zawodowe:

• udział w minimum 1 dostawie, konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego (co najmniej: serwer).

D) Specjalista C: (minimum 1 osoba) posiadający certyfikat w zakresie administrowania oferowaną bazą danych, wydany przez producenta Oprogramowania

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

3. Wzory umów dla poszczególnych części zamówienia stanowią załącznik nr 6a, 6b oraz 6c do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunki dokonania tych zmian określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3a, 3b oraz 3c do SIWZ. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 12:15
Lugar:

Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Suchowoli, Kuraszew 48, 21–310 Wohyń

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018