Services - 35268-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Hilversum: Telecommunicatiediensten, met uitzondering van telefoon en datatransmissie

2022/S 015-035268

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: St. Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
Nationaal identificatienummer: 2282522
Postadres: Media Parkboulevard 1
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217WE
Land: Nederland
Contactpersoon: Bonnie Epema
E-mail: info@nlpo.nl
Telefoon: +31 358200383
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nlpo.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Belangenbehartiging

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mediahub 2.0

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64220000 Telecommunicatiediensten, met uitzondering van telefoon en datatransmissie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat – kort gezegd – het leveren en ter beschikking stellen van een platform voor het aanleveren en distribueren van audio- en video signalen , online diensten en het beheer en onderhoud daarvan, de Mediahub.

De opdracht is verdeeld in twee percelen onderverdeeld in diverse diensten, waarvan sommige diensten per dienst kunnen worden afgenomen door de lokale omroepen.

Perceel 1: Contributie & distributie:

• Contributie, distributie en monitoring;

• Content Delivery Network (CDN);

• Compliance Recording.

• Service desk (ook “first point of contact” voor diensten Perceel 2)

Perceel 2: Content Management en gerelateerde diensten

• CMS met Apps & sites (incl. Servicedeskondersteuning)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Contributie & distributie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64228000 Transmissie van televisie- en radioprogramma's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NLPO heeft het volgende plafondbedrag ingesteld: € 250,00 voor Contributie en € 425,00 voor Distributie en monitoring, Content Delivery Network (CDN), Compliance Recording, Service desk = totaal € 675,00 (ex BTW) per omroep per maand, en een maximale eenmalige bijdrage van € 600,- per omroep.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De NLPO onderkent de volgende opties, die zij afneemt mits en indien de bij NLPO aangesloten lokale omroepen daar interesse in hebben en zij hiervoor voldoende budget hebben:

• 1 extra Radiokanaal per omroep

• Recording onderdeel Edit & publicatie met eigen inlog per omroep

• Recording onderdeel Gemist met eigen inlog per omroep

• Highres storage bij CvdM logging (staffel in storage volumes)

• Een extra App

• Een extra website

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Content management en gerelateerde diensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48983000 Ontwikkelingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De NLPO heeft de volgende plafondbedragen vastgesteld: € 435,00 (ex BTW) per omroep, per maand en een maximale eenmalige bijdrage van € 400,- per omroep.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De NLPO onderkent de volgende opties, die zij afneemt mits en indien de bij NLPO aangesloten lokale omroepen daar interesse in hebben en zij hiervoor voldoende budget hebben:

• 1 extra Radiokanaal per omroep

• Recording onderdeel Edit & publicatie met eigen inlog per omroep

• Recording onderdeel Gemist met eigen inlog per omroep

• Highres storage bij CvdM logging (staffel in storage volumes)

• Een extra App

• Een extra website

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 243-602163
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2: CMS

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1: contributie & distributie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Red Bee Media B.V.
Nationaal identificatienummer: 69880379
Postadres: Koos Postemalaan 2
Plaats: HILVERSUM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217ZC
Land: Nederland
E-mail: tobias.van.nimwegen@redbeemedia.com
Telefoon: +31 650732601
Internetadres: http://www.redbeemedia.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: Klachtencoordinator.RB-MNL@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022