Suministros - 352692-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Radioisótopos

2018/S 154-352692

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Voennomeditsinska akademiya
129000273
„Sv. Georgi Sofiyski” No. 3
Sofiya
1606
Bulgaria
Persona de contacto: Stela Varbanova – glaven ekspert v Otdel „Farmatsiya i meditsinski marketing”
Teléfono: +359 29225704
Correo electrónico: mmm@vma.bg
Fax: +359 29225694
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vma.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Периодична доставка на медицински изделия за изотопни изследвания за нуждите на ВМА

II.1.2)Código CPV principal
09344000 - LA23
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следния адрес: МБАЛ – София, гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 409 194.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09344000 - LA23
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ – София, бул. „Св. Г. Софийски” № 3

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на различни видове медицински изделия, обособени 15 номенклатурни единици.

125-І FT — 4 (Свободен тироксин) < 1,5 MBq бр. 25 200

125-І FT — 3 (Свободен трийод тиронин) < 1,5 MBq бр. 14 400

125-І ТSH (Тиреостимулиращ хормон) < 1,5 MBq бр. 36000

125-І Anti-TPO (Автоантитела към тироидна пероксидаза) < 1,5 MBq бр. 14 400

125-І Калцитонин < 1,5 MBq бр. 3600

125-I FSH (Фоликулостимулиращ хормон) < 1,5 MBq бр. 3600

2.15 LH (Лутеинизиращ хормон) < 1,5 MBq бр. 3600

125-I Prolactin < 1,5 MBq бр. 7200

125-I Cortisol < 1,5 MBq бр. 3600

125-I DHEA-S (Дехидроепиандростерон сулфат) < 1,5 MBq бр. 3600

125-I Progesteron < 1,5 MBq бр. 7200

125-I Estradiol < 1,5 MBq бр. 7200

125-I Testosteron < 1,5 MBq бр. 7200

125-І Aldosterone < 1,5 MBq бр. 3600

125-І PTH (Паратхормон) < 1,5 MBq бр. 7200

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 268 092.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

В случай че през двугодишния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 месеца на сключения договор за изпълнение на обособената позиция в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му, или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публикуван в „Профила на купувача“.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Участниците оферират една повече или всички номенклатерни единици от обособената позиця. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09344000 - LA23
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ – София, бул. „Св. Г. Софийски” № 3.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия по 9 номенклатурни единици.

125-І GH (Растежен хормон) < 1,5 MBq бр. 1800

125-I C-peptid < 1,5 MBq бр. 10 800

125-I Osteocalcin < 1,5 MBq бр. 1800

125-I 17 - OH Progesterone < 1,5 MBq бр. 3600

125-I Immuno reactive Insulin < 1,5 MBq бр. 10 800

125-I 25 OH - vitamin D3 total < 1,5 MBq бр. 10 800

125-I anti GAD Ab < 1,5 MBq бр. 1800

125-I anti Insulin Ab < 1,5 MBq бр. 1800

125-I Инсулиноподобен растежен фактор - IGF1 < 1,5 MBq бр. 1800

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 141 102.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

В случай че през двугодишния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 месеца на сключения договор за изпълнение на обособената позиция в рамките на първоначалния обем и стойност на договора. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му, или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публикуван в „Профила на купувача“.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Участниците оферират една повече или всички номенклатерни единици от обособената позиця. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ по реда на ЗМИ, или еквивалентен документ.

Забележки:

* Дейностите за търговия на едро с медицински изделия следва да се извършват от лица, притежаващи валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националното му законодателство.

Участникът следва да предостави информация за разрешението в част IV, раздел А, т. 1) от еЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност. Тази информация се попълва в т. „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС” — там се натиска „Да”, за да се отвори полето и да може да се впише необходимата на възложителя информация.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участник да представи копие на разрешението или еквивалентния документ, чрез което се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, при сключване на договор представя копие на разрешението.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът по всяка обособена позиция да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на обособената позиция, по която се участва. Сертификатът трябва да e валидeн към датата на подаване на офертата и да e издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Данните за сертификатите се предоставят чрез попълване на eЕЕДОП. Възложителят може да упражни правото си по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, като в този случай ще има право да изиска представянето на копие на сертификат за въведена от участника система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „схoден предмет" се разбира доставка на медицински изделия.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1, от т. 1 до т. 7 включително, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП,чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 21За—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се отстранява от процедурата. Участник, който предложи продукти, които не отговарят на специалните изисквания на възложителя, ще бъде отстранен от процедурата.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/09/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

В сградата на ВМА, гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Всеки участник може да представи само една оферта, която се представя на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език. Документите се представят на хартиен носител, като към ценовото предложение се прилага копие в електронен вид. Не се допускат варианти на офертата. Участниците могат да ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване. Прогнозната стойност на поръчката съставлява финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Финансовият ресурс по отделните номенклатурни единици, като единична стойност за всеки един продукт и обща стойност за съответната обособена позиция, е посочен в документацията за възлагане, която е публикувана в „Профила на купувача“ на възложителя. Участниците следва да оферират единични цени по-ниски или равни на финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. В случай на офериране на по-високи единични цени, участникът ще да бъде отстранен от процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в настоящото обявление и/или обстоятелства, посочени в документацията на поръчката, която е публикувана в профила на купувача. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от посочените в ЗОП форми по избор на изпълнителя преди сключване на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 2 на сто от стойността на договора. Цената на продуктите по конкретната заявка се заплаща от възложителя на изпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни след датата на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и оригинал на фактура, издадени въз основа на писмената заявка. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Предвид на това, че критериите за подбор по отделната/ите обособена/и позиция/и са еднакви, документите, изисквани от възложителя, с изключение на техническото и ценово предложение (образец 3 и образец 5) се представят в един екземпляр, отнасящ се до всички обособени позизии. Техническото и ценово предложение (образец 3 и образец 5) се представят по отделно за всяка една номенклатурна единица. Техническото/ите предложение/я се поставят в опаковката с офертата, а ценовото/ите предложение/я се представят в отделен/отделни плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция, за номенклатурна единица № ...". Документите, които се прилагат към техническото предложение, посочени в документацията на поръчката, когато се отнасят до повече от една обособена позиция, могат да се приложат към техническото предложение за обособената позиция с най-малък номер и да не се прилагат към техническите предложения по останалите обособени позиции, за които се отнасят. Когато един участник участва за повече от една обособена позиция, подава едно заявление за участие на осн. чл. 47, ал. 10 от ППЗОП. На осн. чл. 47, ал. 9 във връзка с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП и чл. 46, ал. 2 ЗНА, когато документ към техническото предложение, с изключение на образец 3, се отнася за повече от една обособени позиции, може съответният документ да се приложи към техническото предложение за обособената позиция с най-малък номер и да не се прилага към техническите предложения по останалите обособени позиции, за които се отнася. Всеки участник може да участва за една, повече или всички обособени позиции и за една, повече или всички номенклатурни единици, включени в обособените позиции.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018