Suministros - 352706-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Cluj-Napoca: Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios

2018/S 154-352706

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj
Romania
Str. Horea nr. 55
Cluj-Napoca
400202
Rumania
Persona de contacto: Florinela Gheorghina Popa
Teléfono: +40 264407040
Correo electrónico: achizitii@sajcluj.ro
Fax: +40 264433240
Código NUTS: RO113

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sajcluj.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare de echipament individual de protecție de mare vizibilitate și uniforme de ceremonii

Número de referencia: 201861
II.1.2)Código CPV principal
18100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achiziţia de echipament de protecție și uniforme de ceremonie, în baza comenzii ferme a autorității contractante.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 678 290.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para un solo lote
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Pot fi ofertate unul sau mai multe loturi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Îmbrăcăminte de protecție (uniforme vară și iarnă)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La atelierele furnizorului, livrarea se va face la sediul AC, loc. Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 55, jud. Cluj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizarea de echipament de protectie (uniforme de vară și iarnă), în baza comenzii ferme a autorității contractante, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 586 970.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cantitatea necesara AC se regaseste in modelul centralizatorului de formular oferta. Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este 106 800 RON. Valoarea GP este 1 % din CS = 1 068 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uniforme de ceremonie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La atelierele furnizorului, livrarea se va face la sediul AC, loc. Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 55, jud. Cluj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizarea de echipament de uniforme de ceremonie, în baza comenzii ferme a autorității contractante.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 120.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cantitatea necesara AC se regaseste in modelul centralizatorului de formular oferta.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 7 600 RON. Valoarea GP este 1 % din CS = 76 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Încălțăminte de protecție și pantofi pentru uniforma de ceremonie

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La atelierele furnizorului, livrarea se va face la sediul AC, loc. Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 55, jud. Cluj.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare de încălțăminte de protecție (pantofi și bocanci) și pantofi pentru uniforma de ceremonie, în baza comenzii ferme a autorității contractante, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 82 200.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cantitatea necesara AC se regaseste in modelul centralizatorului de formular oferta.

Valoarea estimată al celui mai mare contract subsecvent este de 25 125 RON. Valoarea GP este 1 % din CS = 251,25 RON.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii,

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente din care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2,) art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii vor incarca in SICAP, pana la data limita de depunere, odata cu oferta si DUAE propriu si DUAE ale eventualilor asociati si/sau terti sustinatori. Conform Notificarii ANAP nr. 258/18.5.2017, nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Conform acestei Notificarii se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt: dr. Horia Simu (Manager General), dr. ec. Anca Bințințan Socaciu (Director Economic), dr. Doru Irimia (Director medical si presedinte in comisia de evaluare), ing. Victor Fabian (Director Tehnic si membru in comisia de evaluare), asistent sef Dorina Diaconu (asistent si membru in comisia de evaluare) ec. Florinela Popa (economist achizitii si membru in comisia de evaluare) și ec. Teodora Petrișor (economist achizitii si membru in comisia de evaluare).

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă sau prin prezentarea certificatului constatator emis de catre O.N.R.C din care să reiasă că obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat, conform Legii 359/2004. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;

2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Operatorii economici au obligatia de a urmari in SICAP raspunsurile la solicitarile de clarificari;

3) Accesarea DUAE, in vederea completarii, de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea urmatoarelor link-uri:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

4) În cazul în care, ulterior încheierii prezentului contract, achizitia produselor ce fac obiectul acestuia vor face obiectul achizitiei nationale realizate de Ministerul Sanatatii sau a ONAC-ului, prezentul contract va înceta de plin drept începând cu data notificata de catre achizitor, fara interventia instantei de judecata si fara ca furnizorul sa poata pretinde daune-interese.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 101/2016, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj
Str. Horea nr. 55
Cluj-Napoca
400202
Rumania
Teléfono: +40 264407007
Correo electrónico: jurist@salcluj.ro
Fax: +40 264443240

Dirección de internet: www.sajcluj.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018