Suministros - 352714-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Aparatos para quirófano

2018/S 154-352714

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych - Barbara Dokert-Świsłocka
Teléfono: +48 857485625
Correo electrónico: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umb.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.umb.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna UMB,
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polonia
Persona de contacto: Barbara Dokert-Świsłocka
Teléfono: +48 857485625
Correo electrónico: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umb.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mikrokeratomu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Número de referencia: AZP/261/D/56/TIN/USK/ZP/138/2018
II.1.2)Código CPV principal
33162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa mikrokeratomu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok, POLSKA. Bezpośredni Użytkownik: Klinika Okulistyki

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia w składzie i konfiguracjach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ były fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku 2018.

2. Zaoferowane urządzenia, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Stosowny akt prawny: Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z późniejszymi nowelizacjami.

3. Zaoferowane urządzenia, które nie są wyrobami medycznymi, muszą spełniać właściwe dla nich wymagania zasadnicze, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz oznakowane CE.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.Informacje te należy wpisać do JEDZ - Zał. nr 5.1 do SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę: a) Formularz ogólny oferty sporządzony zgodnie ze załącznikiem nr 4 do SIWZ,

b) Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub dostępnych na właściwej stronie internetowej (odpis z KRS, CEiIDG) lub kopia ww. pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem. c) Formularz szczegółowy oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

5. W celu wstępnego wykazania: (1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz (2) spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca składa:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (wersja edytowalna: załącznik nr 5.1 do SIWZ), wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ, patrz część E.I SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa:

(1) także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy) patrz część E.I SIWZ.

oraz

(2) pisemne (w oryginale) zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania: załącznik nr 6 do SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Długość okresu gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dostarczenie, uruchomienie i odbiór urządzeń, zakończenie szkoleń personelu Użytkownika, dotyczących wszystkich urządzeń składających się na daną część zamówienia: W terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, nie krótszym niż jeden tydzień i nie dłuższym, niż 6 tygodni od daty zawarcia Umowy.

Kwota wadium wynosi 3 000 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy ani podmiotu, z zasobów którego Wykonawca będzie korzystał, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

2. Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu odnośnie do kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 140 000 PLN.

Zgodnie z art. 22a ustawy: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedkładając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania: załącznik nr 6 do SIWZ).

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, wówczas w realizacji zamówienia konieczny jest udział tych podmiotów jako podwykonawcy, doradcy, konsultanta itp., co powinno wynikać z treści ww. zobowiązania. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że na nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (art. 23 ustawy). Wówczas są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Warunek wskazany w ww. części B. I.1 musi być spełniony przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunek wskazany w części B.I.3 oraz w części B.I.4 wykonawcy ci mogą spełnić wspólnie.

Zgodnie z art. 141 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od treści umowy wiążącej ich wzajemnie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi:Informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą, niż określona powyżej, w okresie nie wcześniejszym, niż 1 miesiąc przez upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, mianowicie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy co najmniej dwóch mikrokeratomów z zainstalowaniem i uruchomieniem, dla co najmniej dwóch odbiorców (co najmniej dwie dostawy po jednym mikrokeratomie, każda z nich dla innego odbiorcy).

Zgodnie z art. 22a ustawy: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedkładając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania: załącznik nr 6 do SIWZ). Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, wówczas w realizacji zamówienia konieczny jest udział tych podmiotów jako podwykonawcy, doradcy, konsultanta itp., co powinno wynikać z treści ww. zobowiązania. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (art. 23 ustawy). Wówczas są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunek wskazany w części B. I.1 SIWZ musi być spełniony przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunek wskazany w części B.I.3 SIWZ oraz w części B.I.4 SIWZ wykonawcy ci mogą spełnić wspólnie. Zgodnie z art. 141 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od treści umowy wiążącej ich wzajemnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie wskazanym w części B.I.3 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie; dowody są to referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 8.4 SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 10:45
Lugar:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Pałac Branickich – I piętro, sala konferencyjna obok Auli Magna), ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz ośw. lub dok. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.JEDZ – Wykonawca jest zob. do złożenia go zgodnie z zapisami SIWZ w części E.I (za pomocą śr.kom. elektronicznej – poczty elektronicznej). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa wraz z ofertą a) także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

b) zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór: zał. nr 6 do SIWZ).

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy: o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.

f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, a osoby, których dotyczy dok. wskazany w ww.pkt c, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do nich informacje z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru – inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok. - zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawod. lub gospodar. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawionym w ww.terminie.

g) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok. wymienionego w pkt c składa informacje z odpowiedniego rejestru w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, albo w przypadku braku takiego rejestru – inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

h) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, w przypadku wydania wyroku lub decyzji, o których mowa w pkt. d – składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potwierdzające dokonanie płatności przedmiotowych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

i) Jeżeli w kraju miejsca zamieszk. osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam.lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. c i d wówczas zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprez., lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed org. sądowym, adm. albo sam. zaw. lub gospodarczego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179-198g), w szczególności:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Termin wniesienia odwołania jest określony w art. 182 ust. 1 - ust. 3 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018