Suministros - 352795-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdynia: Mobiliario

2018/S 154-352795

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Jana z Kolna 8 b
Gdynia
81-301
Polonia
Teléfono: +48 261266042
Correo electrónico: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261266240
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rzigdynia.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.rzigdynia.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno – mechanicznych dla zadania nr 13646 budowa hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowego KTO Rosomak w kompleksie wojskowym Czarne

Número de referencia: 18/IV/2018
II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno – mechanicznych dla zadania nr 13646 budowa hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowego KTO Rosomak w kompleksie wojskowym Czarne

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Czarne

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno – mechanicznych dla zadania nr 13646 budowa hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowego KTO ROSOMAK w kompleksie wojskowym Czarne

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN,

— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno-mechanicznych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Konieczność szybkiego zagospodarowania stanowisk pracy, konieczność prowadzenia szkoleń, konieczność szybkiego wdrażania stanu osobowego.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”).

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji o których mowa w Rozdziale X i XI niniejszej SIWZ.

2. Oświadczenie o którym mowa w ust 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ).

Wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa wraz z ofertą (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ) w formie elektronicznej według instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz oraz na stronie internetowej Zamawiającego - załącznik nr 14 do SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;

2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu – w zakresie „część IV Kryterium kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca nie może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji a formularza dotyczącej ogólnego oświadczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wypełnić formularz JEDZ w taki sposób aby wskazywał spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 pkt 2;

3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

4) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust.5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE);

Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ według wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku złożenia JEDZ'a w innej formie, Zamawiający wezwie Wykonawcę, do złożenia JEDZ'a w wersji prawidłowej, tzn. zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna:

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018