Suministros - 352808-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Baia Mare: Betún

2018/S 154-352808

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
S.C. Drumuri Poduri Maramureș S.A.
Romania
Str. Gheorghe Șincai nr. 46
Baia Mare
430311
Rumania
Persona de contacto: Emil Marinescu
Teléfono: +40 262214101
Correo electrónico: office@dpmm.ro
Fax: +40 262214101
Código NUTS: RO114

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dpmm.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Societate comercială
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție de bitum neparafinos pentru drumuri D 70/100 (bitum D 70/100)

Número de referencia: 10783082_2018_PAAPD1022113
II.1.2)Código CPV principal
44113610
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Se doreste aprovizionarea cu bitum D 70/100 care sa corespunda cerintelor din caietul de sarcini, ce va fi utilizat pentru producerea mixturilor asfaltice la statiile de mixturi ale societatii, in vederea executiei lucrarilor de reparatii si intretinere pe drumurile judetene din Maramureș.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG 107/2017.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 620 608.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO114
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Depozitele achizitorului din localitatile indicate in caietul de sarcini, județul Maramureș.

II.2.4)Descripción del contrato:

Se doreste aprovizionarea cu bitum D 70/100 care sa corespunda cerintelor din caietul de sarcini, necesar producerii mixturilor asfaltice la statiile de mixturi ale societatii, in vederea executiei lucrarilor de reparatii si intretinere pe drumurile judetene din Maramureș;

Cantitatea estimata a fi necesara este 2 800 t pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Pragul minim pentru termenul de livrare, este: 1 (una) zi adica 24 ore de la solicitare, oferta care prezintă un termen de livrare mai mic decâ cel minim acceptat de a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 actualizată.

Modalitatea de demonstrare a indeplinirii cerintei: Obligatoriu, initial se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(c) cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr. 2:

Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati. Se va completa si depune in sistem (împreună cu DUAE) formularul corespunzător neîncadrării în conflictul de interese.

Persoanele din cadrul AC cu functie de decizie, conform prevederilor art. 58–63, din Legea nr. 98/2016, sunt:

— Span Vasile — Administrator, Presedinte CA.

Administratori:

— Bel V. Ioan,

— Cobîrzan Iosif,

— Dobra Marian-Simion,

— Pricop Ioan-Gavril,

— Ciocaș Valeria,

— Pop Mircea,

— Marinescu Emil — Director General,

— Condrat Nicolai — Director Tehnic,

— Miclos Monica — Director Economic,

— Gabriel Rudolf — Sef Birou Tehnic,

— Marina Mihai — Consilier Juridic,

— Szasz Adriana Adela — Compartiment Preturi Licitatii,

— Tulics Tiberiu Francisc — Sef Birou Productie,

— Govor Camelia-Codruța-Daniela — Responsabil Calitate.

Nota:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Formularul corespunzător neîncadrării în conflictul de interese, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

In conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 se solicita prezentarea valorii cifrei medii de afaceri anuala realizata din ultimii 3 ani financiari incheiati (2015, 2016, 2017).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Initial, completare DUAE de către ofertanți (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători). Doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va trebui sa faca dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la situația economică și financiară, prin prezentarea, la solicitarea AC, a documentelor doveditoare îndeplinirii celor declarate în DUAE. Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016 actualizata. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/i se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ofertantii vor prezenta din lista principalelor livrări de produse din ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor) — furnizarile de produse de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, la nivelul unuia sau mai multor contracte care să însumeze o valoare de minimum 5 600 000 RON. Se vor considera produse similare urmatoarele: Bitum.

Oferta comuna:

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Subcontractare:

În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.

Operatorul va face dovada ca are dotarea tehnica corespunzatoare sa efectueze transportul cantitatii solicitate de bitum, prin detinerea (in orice mod: în proprietate, închiriere, comodat, leasing etc.) a mijlocelor de transport, într-un număr suficient pentru a asigura transportul cantitatii solicitate.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Initial, se va completa DUAE cu informatiile: Denumirea, numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data de inceput si data de finalizare a contractului, data și numărul documentului de receptie. Doar operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va trebui sa faca dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin prezentarea, la solicitarea AC, a documentelor doveditoare îndeplinirii celor declarate în DUAE. documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la: Certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepție/certificate constatatoare.

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.

Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Initial se completeaza si depune DUAE. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada, la cererea AC, îndeplinirii cerinței privind dotarea tehnică prin prezentarea unei liste a utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor tehnice la dispoziția acestuia pe durata executării contract, precum și a documentelor care sa ateste forma de detinere a acestora.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu e cazul.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind DA, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016.

In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform prevederilor legale.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A.
Str. Gheorghe Șincai nr. 46, et. III
Baia Mare
430311
Rumania
Teléfono: +40 262214101
Correo electrónico: office@dpmm.ro
Fax: +40 262214101

Dirección de internet: www.dpmm.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/08/2018